👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ARBETSPLAN, Ht 22 - Vt 23, Förskolan Skogshyddan

Skapad 2022-06-13 13:51 i Förskolan Skogshyddan 2019 Falun
Förskola
Förskolans arbetsplan handlar om att fastställa förskolans prioriterade mål och planera vilka metoder man ska arbeta utifrån för att nå målen.

Innehåll

PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN 

 • Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära är grunden för undervisningen.

Indikator; Läroplanens kapitel 2.2 Omsorg, utveckling och lärande har 2,3 poäng eller högre i utvärderingsresultat våren 2023.

 • Förskollärare har ansvarat för att varje barn fått använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Indikator; Medelvärdet per fråga nr 13 "Digitala verktyg" och fråga nr 18 "Olika uttrycksformer" har högre poäng i utvärderingsresultatet våren 2023.

 • I arbetslaget finns en gemensam tolkning av läroplanens intentioner, värdegrund och uppdrag.

Indikator; Medelvärdet i Forms enkäten är 4,5 poäng eller högre.

 

Metoder: 

 • Arbetslaget kommer regelbundet att få tid att planera, dokumentera genomförandet samt reflektera och analysera verksamheten i Unikum med kopplingar till läroplanens mål och riktlinjer.
 • I samband med APT kommer vi diskutera läroplanens intentioner, värdegrund och uppdrag.
 • På nätverksträffar kommer förskollärare, barnskötare samt övrig personal ges tillfälle att fördjupa sig i ovan målområden.
 • Arbetslagen kommer arbeta med kartläggningsmaterialet Hitta Språket och Hitta Matematiken.
 • Arbetslagen arbetar med förhållningssättet ICDP 
 • Arbetslaget arbetar med främjande förhållningssätt, Medkänslans pedagogik. 
 • Arbetslaget arbetar aktivt med material från Barnkonventionen samt Kompisböckerna, med efterföljande diskussionsfrågor.
 • Vi ser över de digitala verktyg som finns på förskolan och ser till att de finns lättillgängligt för alla på ett inspirerande sätt. 
 •  
 

Kopplingar till läroplanen

 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,
  Lpfö 18
 • genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal samt säkerställa att barnens vårdnadshavare ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet
  Lpfö 18
 • förskollärare, barnskötare och övrig personal får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen.
  Lpfö 18
 • planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 
  Lpfö 18
 • analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande. 
  Lpfö 18

Matriser

Förskolans arbetsplan

Otillräckligt
På god väg
I tillräckligt hög grad
Mål 1
Centralt mål i hela kommunen; Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är grunden för utbildningen. Indikator; Medelvärdet för kapitel 2.2 Oms, utv och lärande är 2,3 poäng eller högre.
Mål 2
Enhetens eller rektorsområdets mål;
Mål 3
Enhetens eller rektorsområdets mål;