👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biets omsorg, utveckling och lärande

Skapad 2022-06-13 14:11 i Biet Arboga
Förskola
Vad är syftet? Vilka områden kommer beröras? Förskolan ska stärka barnens språkliga förmåga. Alla barn stimuleras i sin språkutveckling i svenska och ges goda möjligheter att utveckla sin förmåga att kommunicera.

Innehåll

Var är vi? 

Beskriv nuläget

Vi har en barngrupp där många barn behöver stimuleras språkligt på många olika sätt. Vi har flera barn med annat modersmål, uttalssvårigheter och barn som behöver utveckla sitt ordförråd och sin språkförståelse. 

Vilka utvecklingsområden visar förra årets kvalitetsrapport?

Få barnen att kunna uttrycka sig och göra sig förstådda samt utöka barnens ordförråd och ordförståelse,.

Vilka intressen finns i barngruppen?

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska utveckla sina erfarenheter/förmågor i: 

 • att kunna uttrycka sig och göra sig förstådda både verbalt, kroppsligt och med TAKK.
 • att barnen ska utöka sitt ordförråd och sin ordförståelse.

 

Hur gör vi?

Hur kopplar vi aktiviteterna till vår vision och de prioriterade målområdena? 

Vi anpassar vår verksamhet efter barnens erfarenheter och intressen, samt vårt årshjul.

Vi har ett tema som utvecklar och främjar barnens språkutveckling på flera sätt.

Vilka verktyg/metoder ska vi använda?

 • Bornholmsmodellen
 • Temat kopplat till språkutvecklande aktiviteter.
 • Ett arbetssätt och samarbete som gynnar barngruppen och den enskilda individen. Detta då alla pedagoger har kontakt med alla barn och lyssnar på dem.
 • Ger barnen talutrymme. Låter barnen prata klart och pratar med barnen om att inte avbryta den som pratar.
 • Vi benämner saker och sätter ord på saker under hela agen. Utnyttjar alla dagens alla situationer, tex maten, påklädnad,blöjbyte.
 • Vi uppmuntrar barnen att berätta och lyssnar på dem.

Hur ska vi organisera oss?

Vi arbetar i team där två pedagoger tillsammans ansvarar för en grupp. Vi har även ett arbetssätt där vårt samarbete gynnar barnen då de känner all personal. Vi är lösningsfokuserade och är flexibla och anpassar verksamheten vid behov.

Aktiviteter

 • Bornholmsmodellen-Anpassar bok efter team och årshjul
 • Fonomix
 • TAKK
 • Polyglutt
 • Tema "I sagornas värld"
 • Läsgrupper
 • Flanosagor
 • Sagopåsar
 • Högläsning
 • Fysiska böcker

Arbetslaget skriver veckoreflektioner kopplade till lärloggarna utifrån hur aktiviteterna har gått. Länk till reflektionsfrågor finns i snabblisten. 

Arbetslaget skriver månadsreflektioner kopplade till planeringen utfifrån mål och planerade aktiviteter, vilket resultat ser vi. Länk till reflektionsfrågor finns i snabblisten.  

Arbetslaget skriver analys i november och april. Länk till analysfrågor finns i snabblisten. 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18