👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Piff och puff Introduktionsplan 2022

Skapad 2022-06-13 14:18 i 200101 Förskolan Trollhöjden Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Innehåll

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Arbetet i PoB:en blir en central del av arbetslagets, förskolans och stadsdelsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Följande moment är gemensamma för alla förskolor:

       Introduktionsplan (juni-september)

       Utbildningsplan (oktober-december)

       Uppföljning och analys (december)

       Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

       Analys och utvärdering (maj)

 

Introduktionsplan 2022 för avdelning avdelningens namn här på förskolan förskolans namn

Utbildningens organisation och struktur

Introduktionen i förskolan utgår från det enskilda barnets behov. Det schema som vårdnadshavarna får är generellt, vilket under introduktionens gång anpassas utifrån hur barnets behov ser ut. Under introduktionen erbjuds barnen att delta i förskolans olika rutinsituationer så som samling, lunch och vila. Pedagogerna erbjuder även barnen olika lekar och aktiviteter för att lära känna barnen samt skapa trygghet och förtroende.

Reflektera i arbetslaget utifrån ert systematiska kvalitetsarbete.

  • Hur ska ni strukturera och organisera utbildningen under introduktionsperioden?
  • Hur strukturerar ni för överintroduktion?

 

Trollhöjdens introduktionsplan 2022 Överintroduktion.

Under juni månad kommer de barn som ska byta avdelning att påbörja sin överintroduktion till avdelningarna för de äldre barnen. Hela vecka 24 kommer att vara överintroduktionsvecka för dom barnen.

Vecka 33 16/8 börjar barnen på sin nya avdelning, Piff och Puff.

Överlämningssamtal kommer att utföras under juni med pedagoger från respektive avdelningar.

 

Piff och puff introduktionsplan för nya barn 2022.

Onsdagarna 16/8  för de nya barnen som ska börja på Piff och Puff samt på Bamse. 

Vi förbereder genom att skicka inbjudan till alla nya vårdnadshavare under juni månad.  

 

 

Undervisning

Reflektera i arbetslaget utifrån ert systematiska kvalitetsarbete.

·       Vilken undervisning planerar ni för utifrån förskolans styrdokument, mål och förväntade resultat i verksamhetsplanen och arbetslagets tidigare utvärdering och analys?

Vi kommer att ha stationer ute på gården. 

Vi kommer att lägga störst fokus på att skapa en trygghet hos de nya barnen och vårdnadshavarna genom att de lära sig våra rutiner och vi lär känna dem. 

 

 

Pedagogiska undervisningsmiljöer

Reflektera i arbetslaget utifrån ert systematiska kvalitetsarbete.

  • Hur ska ni utveckla och iordningställa de pedagogiska undervisningsmiljöerna och vad kommer barnen att få ta del av?

 

Vi kommer att bedriva vår undervisning både utomhus och inomhus. 

Vi erbjuder olika stationer, inomhus och utomhus. Detta för att kunna observera vad barnen visar intresse för och för att se hur vi ska vidareutveckla den pedagogiska miljön.  

 

 

Hållbar och likvärdig förskola

Förskolans värdegrund vilar på de mänskliga rättigheter vi har i vårt samhälle och utgår från Barnkonventionen. Vi värnar om alla människors lika värde och vill lyfta både likheter och olikheter som vi besitter, men som inte spelar någon roll i vilka vi är eller hur vi agerar. Vi erbjuder alla barn en likvärdig utbildning utifrån varje barns individuella förutsättningar och behov.

Reflektera i arbetslaget utifrån ert systematiska kvalitetsarbete.

  • Hur planerar ni för att utbildningen i förskolan är tillgänglig för alla barn, det vill säga; hur undersöker ni risker för diskriminering och kränkande behandling? (Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder). 
  • Hur ska ni organisera arbetet med att kartlägga risker för diskriminering och kränkande behandling?
  • Utifrån Enskede-Årsta-Vantörs medverkan i forsknings- och utvecklingsprogrammet Hållbar förskola:
    Hur kommer ni arbeta med hållbarhet i er utbildning tillsammans med barnen?

Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper under introduktionstiden samt under hela HT just för att skapa en lugnare och harmoniskt miljö. För att det ska bli lättare för att observera och barnen få möjlighet komma till tals.