👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 2 (Markus Waldemar, Katedralskolan)

Skapad 2022-06-13 17:06 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Svenska
Välkommen till kursen Svenska 2! I denna kurs läser vi skönlitteratur från olika tidsperioder och kulturer, och stiftar bekantskap med författare och epoker, skriver utredande och argumenterande texter, gör muntliga presentationer av både informerande och argumenterande slag, fördjupar oss i grammatikens underbara värld, samt lär oss om språksituationen i Sverige och övriga Norden.

Innehåll

Preliminär planering

 

HT:

 

v. 33-40: Litteraturhistoria, antiken

               -  seminarium/uppsats, Slaget om Troja

               - Muntliga presentationer, antiken

               

v. 41-45: Litteraturhistoria: medeltiden, renässansen

- Litteraturseminarium, Dvärgen?

v. 46-51: Litteraturhistoria: 1700-1800-talet (upplysning, romantik)

v. 46: Upplysningen?

v. 47-50: Romantiken?

 

- Litteraturseminarium, Frankenstein? v. 49+50

- Skriftlig analys: jämförelse Dvärgen/Frankenstein? v. 51

VT: 

v. 2-6: Litteraturhistoria: realism, naturalism, modernism?

v. 7+9: repetition, litteraturhistoria

v. 10:  Utredande text, litteraturhistoria

v. 10-15: Grammatik + argumenterande tal, FN

v. 

v. 

              

 

 v. 20-22: Utredande text (valbar)

v. 21 eller 22: seminarium (valbart)

        -  eventuella kompletteringar efter behov

 

  

Uppgifter

 • Antiken: muntlig presentation

 • Romanseminarium - Slaget om Troja

 • Slaget om Troja - uppsats

 • Romanseminarium: Dvärgen

 • Romanseminarium, Frankenstein

 • Litteraturanalys: Dvärgen/Frankenstein - en jämförelse

 • Argumenterande tal - FN

 • Debattartikel (FN)

 • Utredande text, litteraturhistoria

 • Grammatikprov

 • Grammatik (extraprov)

 • Språksituationen i Sverige och övriga Norden - muntlig presentation

 • Språksituationen i Sverige och övriga Norden - utredande text

 • Språksituationen i Sverige och övriga Norden - seminarium

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sve  -
 • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
  Sve  -
 • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.
  Sve  -
 • Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.
  Sve  -
 • Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
  Sve  A
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
  Sve  C
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
  Sve  E
 • Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller såväl belysande exempel och vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  A
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
  Sve  C
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  E
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
  Sve  A
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
  Sve  C
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
  Sve  E
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
  Sve  A
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
  Sve  C
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
  Sve  E
 • Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
  Sve  A
 • Eleven kan med viss precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
  Sve  C
 • Eleven kan översiktligt utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
  Sve  E
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
  Sve  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
  Sve  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
  Sve  E

Matriser

Sve
Svenska 2, Argumenterande tal

E
C
A
Argumentation
Eleven kan i muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv.
Säkerhet
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Disposition
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Språk
Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Åhörarkontakt
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har god åhörarkontakt.
Presentationstekniskt hjälpmedel
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen
Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.

Sve
Svenska 2 - Muntlig framställning

E
C
A
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter och genomföra en muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt.
Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. .
Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen
Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.

Sve
Svenska 2 - Argumenterande text

E
C
A
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och som ger ett nytt perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang.
Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.
Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven kan i skriftlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig argumentation formulera eleven en tes, håller sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.

Sve
Svenska 2 - Romananalys, Dvärgen/Frankenstein

=>
E
C
A
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande […)] texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande […] texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna.
Eleven kan medsäkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och och kan med utgångspunkt i detta skriva utredande […] texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på informationen från källorna.
Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang.
Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället
Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

Sve
Svenska 2 Grammatik

Grammatik

=>
E
C
A
Eleven redogör översiktligt utifrån språkexempel för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
Eleven redogör med viss precision utifrån språkexempel för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
Eleven redogör med god precision utifrån språkexempel för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.

Sve
Svenska 2 - Utredande text

E
C
A
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor
Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och som ger ett nytt perspektiv på det lästa.
Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade.
Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa.
Ny aspekt
Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.
Ny aspekt
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Ny aspekt
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.

Sve
Svenska 2 - språksituationen i Norden, utredande text

E
C
A
Skrivande
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och som ger ett nytt perspektiv på det lästa.
Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade.
Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa.
Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang.
Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Språksituationen i Norden
Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.

Sve
Svenska 2 - Litteraturseminarium (Dvärgen)

E
C
A
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

Sve
Svenska 2 - litteraturseminarium (Frankenstein)

E
C
A
Samtal
Eleven förmedlar muntligt, i förberedda samtal och diskussioner, argument, egna tankar och åsikter
Eleven förmedlar muntligt, i förberedda samtal och diskussioner, argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt
Eleven förmedlar muntligt, i förberedda samtal och diskussioner, argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt
Innehåll
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Idéer
Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

Sve
Svenska 2 - Litteraturseminarium: Mina drömmars stad

E
C
A
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

Sve
Svenska 2 - Utredande text: litteraturhistoria

E
C
A
Samla, sovra, sammanställa
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Disposition
Eleven kan skriva utredande text som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Eleven kan skriva utredande text som är sammanhängande och väldisponerad.
Eleven kan skriva utredande text som är sammanhängande och väldisponerad.
Innehåll
Elevens text ger ett nytt perspektiv på det lästa.
Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa.
Slutsatser
Eleven resonerar och drar slutsatser utifrån sina resonemang.
Eleven resonerar och drar välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.
Anpassning
Texten är till viss del anpassad till syfte mottagare och kommunikationssituation.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Citat- och referatteknik
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik
Språkriktighet
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Språk - variation och formuleringsförmåga
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Skönlitteratur
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp
Samband mellan skönlitteratur och samhälle
Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

Sve
Svenska 2 - FN-presentation (argumenterande eller informerande)

E
C
A
Argumentation
Eleven kan i muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Säkerhet
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Disposition
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Språk och stil
Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Åhörarkontakt
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har god åhörarkontakt.
Presentationstekniskt hjälpmedel
Eleven kan med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Eleven kan med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen
Eleven kan med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.

Sve
Svenska 2 - Språksituationen i Sverige och övriga Norden - seminarium

F
E
C
A
Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden
Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Samtal och diskussioner
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt