👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKA Gullvivan nov ht 22

Skapad 2022-06-14 10:13 i Ängsgårdens förskola Borås Förskola
Förskola
Vårt systematiska kvalitetsarbete på Ängsgårdens förskola

Innehåll

 

Kartläggning och grovplanering av undervisningen

(Sker terminsvis i januari och september)

 

Var befinner sig barnen i sin lärprocess just nu? Vår bedömning utifrån observationer, samtal med barnen, verksamhetsplanens prioriterande område, förväntade effekter och läroplanen.

 

 

Reflektion och analys

 

– Mål ur verksamhetsplanen:

– Förväntade effekter som vi vill uppnå under läsåret:

Utveckla leken med stöd i barnens nyfikenhet, kreativitet samt lust att leka och lära.

-        Arbetslagen utvecklar leken som stimulerar barnens kommunikation, samarbete och konfliktlösning.

-        Barnens lekkompetens, kommunikation och samspel stimuleras med hjälp av mindre lekgrupper.

-        Pedagogerna introducerar nya lekupplevelser.

-        Pedagogerna tar gestaltande och aktiv roll i leken både inomhus och utomhus.

-        Pedagogerna använder organiserad och spontan lek i undervisningen.

-        Arbetslagen organiserar lekar som främjar lärande och utforskande.

-        Arbetslagen organiserar lärmiljöer som bjuder in till lek och lärande.

-        Arbetslagen dokumenterar sitt arbete med att utveckla barnens lek i SKA

-        Arbetslagen utgår från lärande objekt och fem nyckelstrategier när de planerar och organiserar för sin undervisning.

-        Pedagogerna använder bildstöd för att stödja kommunikationen i barnens lek.

 

De fem nyckelstrategierna för BFL i förskolan

1.      Att konkretisera läroplansmål för pedagogen och tydliggöra lärandeobjekt för barnen.

2.      Att ta reda på vart barnet befinner sig i sitt lärande och sedan skapa lärandesituationer och hitta belägg för barnets förståelse.

3.      Att ge feedback som utvecklar lärandet.

4.      Att utforma situationer där barnen uppmuntras att lära med och av varandra.

5.      Att stödja barnet att se och förstå sitt eget lärande.

 

Veckoreflektion v.

 

Vilket lärandeobjekt arbetar vi med under veckan utifrån mål och förväntade effekter? Vilken förväntad effekt kommer ni att fokusera på under veckan/månaden? Aktiviteter, styrda och icke styrda och lärande miljöer (vem ansvarar för vilken grupp?)

Hur tänker vi introducera och tydliggöra lärande objektet för barnen?

Hur gick veckans undervisning kring lärandeobjektet? Hur gick det med barnens lärande? Vad tar vi med oss till nästa planering?

 

     

 

Veckoreflektion v. 

 

Vilket lärandeobjekt arbetar vi med under veckan utifrån mål och förväntade effekter? Vilken förväntad effekt kommer ni att fokusera på under veckan/månaden? Aktiviteter, styrda och icke styrda och lärande miljöer (vem ansvarar för vilken grupp?)

Hur tänker vi introducera och tydliggöra lärande objektet för barnen?

Hur gick veckans undervisning kring lärandeobjektet? Hur gick det med barnens lärande? Vad tar vi med oss till nästa planering?

 

     

 

Veckoreflektion v. 

 

Vilket lärandeobjekt arbetar vi med under veckan utifrån mål och förväntade effekter? Vilken förväntad effekt kommer ni att fokusera på under veckan/månaden? Aktiviteter, styrda och icke styrda och lärande miljöer (vem ansvarar för vilken grupp?)

Hur tänker vi introducera och tydliggöra lärande objektet för barnen?

Hur gick veckans undervisning kring lärandeobjektet? Hur gick det med barnens lärande? Vad tar vi med oss till nästa planering?

 

     

 

Veckoreflektion v. 

 

Vilket lärandeobjekt arbetar vi med under veckan utifrån mål och förväntade effekter? Vilken förväntad effekt kommer ni att fokusera på under veckan/månaden? Aktiviteter, styrda och icke styrda och lärande miljöer (vem ansvarar för vilken grupp?)

Hur tänker vi introducera och tydliggöra lärande objektet för barnen?

Hur gick veckans undervisning kring lärandeobjektet? Hur gick det med barnens lärande? Vad tar vi med oss till nästa planering?

 

     

 

Aktiva åtgärder

Månadsvis

Aktuell diskrimineringsgrund

September - kön

Oktober - ålder

November - etnicitet

Februari - religion

Mars - funktionsvariation

April - sexuell läggning

Maj - könsöverskridande identitet

 

Har vi stött på att något barn eller vuxen blivit kränkt på grund av de sju diskrimineringsgrunderna?

Om ja, beskriv fallet och vilka åtgärder vidtogs för att det inte händer igen.

Vilken diskrimineringsgrund arbetar vi med under den aktuella månaden?

Hur arbetar ni förebyggande i vardagen?

 

     

 Terminsanalys

sker terminsvis (juni och december)

Hur långt har vi kommit i arbetet med det valda målet och de förväntade effekterna?

Vad fungerade bra?

Vad kan utvecklas?

     

 

På vilket sätt har barnen varit delaktiga i planering, genomförande och dokumentation?