👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skutans projektplanering HT22

Skapad 2022-06-15 08:19 i 103221 Förskolan Skeppet Stockholm Östermalm
Förskola
Engelbrekt-Gärdets systematiska kvalitetsarbete består av projektplanering veckoreflektioner tillsammans med barnen och i arbetslaget, lärloggar, projektsammanfattning/avslut. Det här är det första underlaget där arbetslaget skriver sin projektplanering utifrån enhetens gemensamma tema.

Innehåll

 

Tema 

 

Leken ger språket vingar.  

 

 

Engelbrekt-Gärdets Övergripande syfte

Att genom leken som arbetssätt stimulera barnens språkutveckling.

Att medvetet bygga vidare på lekobservationer: hur kan barns egeninitierade lekar ”smitta”, ”flyta in i” och blir till utgångspunkt för undervisning.

 n?

Hur kan leken stimulera till fantasi? Att låta barnen få material som inte är "färdigt" för att gynna fantasin ännu mer.

 

Frågeställning:

Vad gör vi i relation till barnens lek som syftar till språkutveckling?

 Hur kan vi använda nya begrepp? Sätta ord på görandet/leken?

Hur kan vi stimulera till olika rollekar?

Hur kan vi ge barnen ett rikt språk i leken?

Hur kan vi ge barnen material som stimulerar deras fantasi i leken?

Läroplansmål 2.2 Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

 Lägg till ett läroplansmål 2.2 till om ni önskar det.

2:2 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,

 • Lpfö 18
  2:2 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

2:2 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,

Skriv er projektplanering nuläge och önskat läge

Vi ser att somliga leker rollekar. I nuläget förekommer det så kallade doktors-lekar, "affär" samt leker som brandmän. Vi fortsätter att skapa förutsättningar för dessa lekar.

Barngruppen kommer att fyllas på med "nya barn".  Vi observerar och tillför "nytt material" och är närvarande för att stimulera till olika rollekar som främjar språket.

 Vi tillför återvinningsmaterial så att barnen kan själva skapa olika material som tillför leken.

 

 Skriv Aktivitetsplan / Start läget (Hur ska Projektet på börjas)

 

Här skriver man en plan för undervisningen.

 

Tillföra återvinningsmaterial, sagor samt rekvisita.

 

 

 

 

Vad ska barnen möta för uppgifter med vilket innehåll /aktiviteter för kommande veckor.

Vilket Material ska användas

 

Vi tillför material där barnen får mötas i leken. Vi pedagoger kan läsa böcker tillsammans med barnen som stimulerar för olika rollekar,  vi menar att detta även stimulerar språket.

 

Utgå från de didaktiska frågorna, vad ska läras ut, varför och hur?

 

Vad? Vi ska ge barnen förutsättningar där leken får ta plats.

 

Varför? För att stimulera till fantasi, stimulera kreativitet, empati samt berika språket.

 

Hur? Tillföra material samt litteratur . Det som kan berika leken-fantasi -språk.

Skapa material tillsammans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18