👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde 4 Natur, Lokalverksamhet

Skapad 2022-06-17 13:31 i LANDVETTER FAMILJEDAGHEM Härryda förskolor och fritidshem
Förskola
Barnen ska på ett enkelt och lustfullt sätt möta naturvetenskap och teknik i vardagen

Innehåll

Barnen ska på ett enkelt och lustfullt sätt möta naturvetenskap och teknik i vardagen 

Innehåll: 

Prioriterat mål 

 

Barnets perspektiv 

Barnkonventionen 

Leken 

Fokusområde Naturvetenskap och teknik. 

 

Vilka Läroplansmål ska vi sträva mot? 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

1. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

 

 
 

Kunskap om växter, djur och kropp  

Kemiska processer  

Fysikaliska fenomen  

 Måltiden: Var kommer maten vi äter ifrån? Vad händer med maten vi slänger? (Hållbar utveckling) 

 Vad är vatten? Känna, titta, lukta 

(Barnkonventionen, Genus, Hälsa, Hållbar utveckling) 

Friktion: Glida på golvet med olika sock material 

Se avsnitt Friktion av Charlotte Holmes (teknik, skapande kreativitet och digitalkompetens) 

 Skräpplockardagen/ veckan: Under en vecka plockar vi skräp på våra promenader. (Demokrati, delaktighet och inflytande, Hållbar utveckling, Motorik och hälsa) 

Kompostplanka det vi gräver ner, bryts ner till jord, vad förvinner? 

Följa växternas kemiska process , vad händer när vi tar hand om fröet vi planterar.  

Sagan om Allemansråttan på hemsidan skraplabbet.se 

 

? (teknik, skapande kreativitet och digitalkompetens) 

 Årstiderna se Amanda längtar från Ur Play (Hållbar utveckling, Digital kompetens) 

 Sagor med TAKK från ur play 

 Böcker med fokus på   Naturvetenskap och teknik (Digital kompetens) 

 Vad händer när vi målar träväggen med vatten en solig varm dag/ mulen kall dag? (teknik, skapande kreativitet och digitalkompetens) 

 Vatten experiment: Fyll upp en bägare med vatten och använd olika mönstrade bakgrunder. Vad händer? (teknik, skapande kreativitet) 

 Plantera från frö till skörd (Hållbar utveckling) 

Ställa produktiva frågor kring växter och genus 

Kretslopp- tättförslutet över en burk vad händer? 

Fotosyntesen (solen skiner på växter-vi äter växter 

 

 Regnbågsmjölken: Vad händer om du blandar mjölk med karamellfärg och diskmedel? 

Vad tror du händer? 

 Elektriska burken: Vad händer om du gör en ballong statisk och för den mot en aluminiumburk? 

Vad tror du händer? 

 Använda oss av ”ägget” för att utforska olika naturmaterial (digital kompetens) 

  

  

  

Upptäcka och utforska teknik i vardagen  

Bygga med olika redskap, tekniker, material  

Skapa med olika tekniker, material, redskap  

Konstruera med olika tekniker, material, redskap  

 Vad är teknik? Undersök rummet (Demokrati, delaktighet och inflytande) 

 Bygga högt eller brett av naturmaterial (Hållbar utveckling, Skapande, kreativitet) 

 Kan vi återskapa ett mönster med plusplus, Duplo(Skapande, kreativitet och digitalkompetens) 

 Pappersflygplan i olika material 

(Skapande kreativitet) 

 
 

4. Hur ska jag väva in de övergripande målen i planeringen. 

- Demokrati, delaktighet och inflytande  

Demokrati, delaktighet och inflytande: Genom att låta barnen vara med och forma aktiviteter utefter deras behov och intresse kan jag på så vis erbjuda barnen möjligheter till öka kompetensen/kunskapen och medvetandet kring demokrati, delaktighet och inflytande 

 

 - Skapande, kreativitet och digital kompetens  

Skapande, kreativitet och digital kompetens: Genom att låta barnen utveckla dvs, bygga vidare på aktiviteterna under processen där jag uppmärksammar deras kreativitet, väver jag även in digitala-verktyg (Ipad, microskåpägget) 

 

 - Genus och likabehandling  

Genus och likabehandling: Alla barnen har lika rättigheter att delta i alla aktiviteter på lika villkor som erbjuds. 

 

 - Hållbar utveckling  

Hållbar utveckling: Genom att barnen får möjlighet att följa processen i odling så ger det dom en större förståelse för vikten att värna om miljön.  Vi vill skapa Nyfikenhet om kompost och att återvinna material. 

Exempel: Vad behövs när vi ska ta hand om levande saker? Vad är levande?  

Lego, stenar frö levande? 

 

 - Motorik och hälsa  

Motorik och hälsa: Skapa en nyfikenhettillsammans med  barnen under våra pedagogiska måltider kring kretslopp dess koppling till oss. Vad behöver vi för att må bra? 

Exempel: vi behöver röra på oss, äta bra och sova. - Varför behöver vi detta? 

 

 - Relationell pedagogik  

Relationell pedagogik: Möta barnen i deras nyfikenhet och vara medforskand där jag som pedagog  är lyhörd och ser till att man Skapar en miljö där alla får plats och chans att klara av aktiviteten. 

 

5. Strategier 

- Ha med barnen i planeringen 

- Den pedagogiska måltiden 

- Produktiva frågor 

- Observera varje enskilt barn 

- Vara medforskande 

- Lek-stöd 

- Talking-hands 

 

Den pedagogiska måltiden: Samtala med barnen om maten och vart den kommer ifrån, närodlat, hur den transporterades och vilka olika som finns drivmedel samt att maten är vårt drivmedel. 

Vad är bra och dåligt för oss och naturen tror DU? 

Varför äter vi, tror DU? 

varför behöver vi mat, tror DU? 

Vilka smaker känner DU? 

Vilka färger ser DU? 

Produktiva frågor: Avsluta med frågeställningar för att få fram barnets perspektiv. 

Exempel: 

Vad tror DU händer? 

Varför tror DU att det blir såhär? 

Varför gör vi detta, tror DU? 

Observera varje enskilt barn: Att under planerade aktiviteter följer jag upp enskilt barn och gör några kommentarer på vad mina observationer är, på så sätt skapar jag mig en tydlig bild på vad jag kan erbjuda barnet för utmaningar så att hen kan utvecklas vidare i sina förmågor och jag kan skapa inspirerande material för att främja hens utveckling.  

Vara medforskande: Att jag är medlekare på deras nivå, delaktig och närvarande i alla moment under dagarna.  

Lek-stöd: Erbjuda barnen inspirerande material som främjar leken där jag hittar nya vägar i leken och stöttar upp innan, under och efter för att hålla leken levande och att förhindra konflikter och missförstånd. 

Talking-hands: AKK (bild-stöd) och TAKK (tecken som stöd) genomsyrar verksamheten. 

 

På detta vis stödjer och främjar jag barnens kommunikativa förmågor, socialt samspel, kognitiva förmåga, samarbete, föreställningsförmåga samt ökar samhörigheten i gruppen.  

 

 

 6. Indikatorer 

Barnets perspektiv -. Att barnen vågar uttrycka sina tankar och känslor och svarar på öppna frågor 

Barnkonventionen - Att barnen är insatta i att det finns en barnkonvention och att de på något sätt visar en förståelse för vad den innebär 

Leken - Att barnen har strategier i att starta upp eller ta sig in i en redan befintlig lek och vågar och väljer att ingå i nya konstellationer 

Fokusområdet enligt årshjulet - Barnen visar nyfikenhet och intresse för naturvetenskap och teknik och har förståelse för och använder begrepp knutna till fokusområdet