👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

introduktionsplan 2022 för avdelningen Nyckelpigan på förskolan Arken, Rågsveds förskolor

Skapad 2022-06-21 08:01 i 200281 Förskolan Arken Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Innehåll

Utbildningens organisation och struktur

Så här arbetar vi med att organisera och strukturera utbildningen under introduktionsperioden:

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

 

Vi välkomnar barnen tillbaka till förskolan, och leker tillsammans ute på gården.

 

organiserad lära-känna aktivitet med koppling till Skapande.

 

 

Vi leker tillsammans ute på gården.

 

Vi går iväg till parken eller skogen.

 

Organiserad lära-känna aktivitet med koppling till

Dans och rörelse.

 

 

L

 

U

 

N

 

 

C

 

H


Bokläsning och/ eller lek inomhus för de barn som vaknat tidigt från vilan. Efter mellanmålet leker vi ute på gården.

 

Bokläsning och lek inomhus för de barn som vaknat tidigt från vilan. Efter mellanmålet leker vi ute på gården.

 

Bokläsning och/ eller lek inomhus för de barn som vaknat tidigt från vilan. Efter mellanmålet leker vi ute på gården.

 

Bokläsning och/ eller lek inomhus för de barn som vaknat tidigt från vilan. Efter mellanmålet leker vi ute på gården.

 

Bokläsning och/ eller lek inomhus för de barn som vaknat tidigt från vilan. Efter mellanmålet leker vi ute på gården.

Undervisning

Den här undervisningen planerar vi under introduktionsperioden:

Det allra viktigaste under introduktionsperioden är att bygga en tillitsfull relation tillsammans med barnet, därför kommer vi lämna stort utrymme för att känna av var enskilda barn och såklart gruppen som helhet befinner sig i anknytningsprocessen. Vi kommer därför till en början hålla stort fokus på det trygghetsarbete som bäst görs genom att vara en närvarande pedagog som sitter ner tillsammans med barnen bekräftar deras känslor när dem är ledsna och finnas där som en trygg punkt när barnet så småningom börjar upptäcka sin nya miljö.  

Under introduktionsperioden kommer vi arbeta med relationsbyggande genom lustfyllda skapande processer, där barnen tillsammans får mötas i utforskandet av spännande material i ett samskapande. Med detta menas att barnen istället för att göra enskilda teckningar eller målningar tillsammans använder sin fantasi och skapandelust och målar på ett enda stort papper eller föremål. 

Vår upplevelse är att många barn brukar tycka att det kan vara skönt att komma bort lite från förskolan och lära känna oss pedagoger även i andra situationer och miljöer då förskolans gård ofta kan bli en laddad plats för barnet med avsked och lämning. Därför brukar vi minst en gång i veckan gå på promenad i vårat närområde, antingen till skogen eller parken.

Vår erfarenhet säger oss att de allra flesta barn brukar tycka om musik och/eller dans. Därför är det ett tacksamt och roligt verktyg att använda sig av för att lära känna de allra yngsta barnen på. Många barn känner igen till exempel babblarnas sånger sedan innan och känner sig lugna, trygga och glada när de hör samma låtar på förskolan. 

Pedagogiska undervisningsmiljöer

I de pedagogiska miljöerna kommer barnen att få ta del av följande: 

En rik språklig miljö med ett stort utbud av varierande böcker med en bred representation av olika människor från olika delar av världen.

Ett stort utbud av skapande material, pennor, kritor och färger så barnen kan testa sina hypoteser och idéer på en mängd olika sätt.

Olika mötesplatser med varierande bygg och konstruktionsmaterial där barnen enskilt eller tillsammans kan utveckla sin finmotorik och sitt matematiska tänkande.

Mötesplatser som inbjuder till fantasilek med koppling till djur och natur samt en hemvrå med utklädningskläder, kökssaker och mat.

 

Pedagogiska miljöer inne:

Vad?

Vilka kunskaper/förmågor ska barnen utveckla?

Hur?

Hur introducerar vi barnen i aktiviteterna?

Varför?

Vad är syftet med aktiviteten?

Språk, läsmiljö

 

 

 Vi önskar att barnen med vår hjälp ska utveckla en nyfikenhet och lust till att utforska, bläddra i och lyssna på böcker och sagor.

 Efter lunchen varje dag läser vi för barnen i mindre grupper.

 att barnen så småningom börjar utveckla adekvat ordförståelse och lusten att själva "berätta" böckerna.

Naturvetenskap och teknik

 

 Vi vill möjliggöra för barnen att få syn på teknik som ett hjälpmedel till ökat kunnande där dem blir producenter snarare än konsumenter. Detta genom att bland annat dokumentera naturvetenskapliga fenomen tillsammans med barnen med hjälp av lärplattan eller att använda digitala bilder och filmer med koppling till naturvetenskap som inspiration till att skapa.

 

 Vi använder oss av projektorn och projicerar upp filmsekvenser för att väcka barnens nyfikenhet kring ett naturvetenskapligt fenomen.

 Att barnen skall få en flerdimensionell uppfattning kring vad som är möjligt att göra med hjälp av teknik.

 

Pedagogiska miljöer ute:

Vad?

Vilka kunskaper/förmågor ska barnen utveckla?

Hur?

Hur introducerar vi barnen i aktiviteterna?

Varför?

Vad är syftet med aktiviteten?

Rörelse, musik och fantasi

 

 

 Vi vill att barnen skall utveckla glädje och tycka att det är lustfyllt att röra på sig både till musik och att öva på balans och grovmotorik på gården. 

Vi vill hjälpa barnen att utveckla sin lekkompetens med koppling till fantasilekar

 Vi är aktiva pedagoger som leker med barnen och försiktigt guidar dem i sina fantasi-lekar. Vi har kontinuerliga danspass på gården där alla barn och pedagoger som vill dansar och peppar varandra i en tillåtande miljö. 

Vi hjälper barnen att upptäcka hur de kan röra sig på gården genom att uppmuntra dem till att testa sig fram och pröva nya tillvägagångssätt.

 

 Syftet är att barnen ska lära känna förskolans gård och att dem så småningom ska kunna röra sig självständigt över hela gården och leka. 

Att barnen tillsammans med andra får upptäcka glädjen i att dansa och röra på sig.

Naturvetenskap och teknik

 

 Barnen skall få möjlighet att utveckla ordförståelse för olika föremål och växter i naturen, samt få en lätt förståelse av hur man kan dokumentera sina upptäckter i naturen

 Vi går till skogen, tar med lärplattan, fotograferar och benämner vad vi ser 

 Att barnen ska få en relation till skogen och naturen samt grundläggande förståelse för vad som lever och finns där, samt hur man med hjälp av teknik kan dokumentera och lära sig mer om det man upptäcker där.

Hållbar och likvärdig förskola

Genom att kontinuerligt reflektera kring gruppens dynamik och kritiskt granska vårat förhållningssätt när det kommer till att ge alla barn utrymme att komma till "tals"  gör vi förskolan tillgänglig för alla barn. 

Vi är mycket måna om att de allra yngsta barnen ska få stöd och hjälp att säga ifrån när dem upplever att någon inkräktar på deras kroppsliga integritet och försöker i den mån det går att föra en dialog med de äldre barnen om att respektera de yngre och synliggöra för de äldre barnen när de yngre inte tycker att det verkar roligt längre. De barn som är lite tillbakadragna eller inte hörs så mycket, försöker vi uppmuntra lite extra att våga ta sin plats. 
Vi pratar mycket med barnen om hur man är en snäll kompis och hur man kan hjälpa varandra, till exempel hjälpa kompisen upp när hen har ramlat och trösta när någon är ledsen.  

Vi har alltid en kritisk blick när det kommer till vårat förhållningssätt gentemot barnen. På våra veckoreflektioner pratar vi om hur vi kan göra undervisningen bättre för alla barn och säkerställer så att vi har koll på hur varje enskilt barn verkar må i gruppen. 

 

Förskolorna i Enskede-Årsta-Vantör medverkar i forsknings- och utvecklingsprogrammet Hållbar förskola. På Nyckelpigan arbetar vi med hållbarhets utbildningen tillsammans med barnen genom att bland annat gå och panta med barnen och samtala om varför vi gör det men också genom att vi i skogen lär barnen att vara försiktiga med djur och natur.