👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rumpnissen 22/23 Pedagogisk planering - mall för publicering till vårdnadshavare 21-22(SKRIV IN PROJEKTRUBRIK)

Skapad 2022-06-27 08:51 i Förskolan Halmstad Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Här skriver ni en kort beskrivning av projekt/tema. FÖLJANDE TEXT TAS BORT INNAN PUBLICERING! Tänk på att samtliga röda & kursiva hjälptexter är just hjälptexter och ska raderas innan du publicerar din planering. Tänk på att det är vårdnadshavarna som är mottagare.

Innehåll

Rubrik för projekt/tema

Innehåll, syfte och mål 

Övergripande syfte för hela förskolan

Avdelningens syfte 

Vad vill vi att barnen ska utforska, upptäcka, uppleva och lära utifrån samt projekt och undervisning under hela dagen?

Stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vad av den vetenskapliga grunden/beprövade erfarenheter är viktigt att delge till vårdnadshavarna- om den riktar sig mer till oss- ta bort avsnittet 

Vårt arbete grundar/stödjer sig på följande: 

Planera och genomföra

Här beskriver vi hur vi undervisar utifrån nedan punkter.

Hur organiserar och arrangerar vi tillgängliga lärmiljöer (fysiskt, socialt, pedagogiskt) för:

 • En barn- och kunskapssyn som utgår från att barn är kompetenta. Där man ges möjlighet att bli sitt bästa jag under hela dagen och där man lära av och med varandra utifrån ett sociokulturellt perspektiv.
 • Relationellt perspektiv, d.v.s rätten att förstå och bli förstådd genoom
  • alla sina språk och uttrycksformer
  • barns delaktighet och utforskande
  • olika gruppkonstellationer som möjliggör
   • dialog
   • reflektion utifrån dokumentation
 • En språkutvecklande och projekterande (utforskande) undervisning
  • med kreativitet och hundraspråklighet med variation av material, tekniker och arbetsformer
  • för att synliggöra tankar, ställa hypoteser, pröva dem samt dra slutsatser
  • med utmanande produktiva frågor såsom; hur tänker du? Hur tror du att? Kan du berätta?
 • Lärmiljöer som är Tilltalande, Tillgängliga, Tillåtande, och Tydliga samt möjliggör undervisning mot alla mål under hela dagen. (använd ex. Lotusdiagram)
 • Vårdnadshavares möjlighet till inflytande

Utvalda mål och riktlinjer kopplat till projekt och förskolans utvecklingsområden läggs vid "Kopplingar till läroplan". Viktigt att tänka på att det finns mål från "Normer och värden", "Omsorg, utveckling och lärande" och "Barns delaktighet och inflytande".

Undervisning under hela dagen

Kort beskriva HUR ni undervisar under hela dagen utifrån "Planering för dagliga situationer" för att vårdnadshavarna ska kunna förstå/få en inblick i undervisningen som pågår under hela dagen. 

 • Välkomnande över hela dagen:
 • Lek:
 • Måltider:
 • Tema/projekt:
 • Aktiv läsning:
 • Tamburen vid ut- och ingång:
 • Undervisning ute:
 • Vila/avslappning:
 • Hemgång/överlämning till vårdnadshavare:

All undervisning är kopplad till Läroplan för förskolan 18 och som vårdnadshavare kan du läsa den här på Unikum. 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

På lärväggar i förskolan och lärloggar i Unikum kan ni följa vår undervisning samt gruppens och enskilda barns utveckling och lärande.