👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion

Skapad 2022-06-27 10:03 i Solrosens förskola Helsingborg
Förskola
Under vår introduktion kommer vi att välkomna barnen till gemensamma upplevelser och inspirerande lärmiljöer som inbjuder barnen att tänka, uttrycka, möta och leka tillsammans med fokus på att främja trygghet och trivsel.

Innehåll

Innehåll                                                                                                                                                               

Introduktion
Välkomnande, trygghet, nyfikenhet, lust att leka och lära tillsammans

Vårt syfte är att varje barn får rätt förutsättningar för att känna sig trygga hos oss och aktivt vilja delta, uttrycka sig och förstå den information de behöver i sin vardag. Vi strävar efter att utveckla en god vi-känsla och en positiv atmosfär i gruppen, att varje barn upplever sig själv och varandras olikheter som en tillgång samt har en tilltro till sin egen förmåga och kompetens.  Förskolan ska vara en demokratisk arena där samtliga barn ges likvärdiga möjligheter att utvecklas, lära och känna gemenskap i gruppen.

 

”För att barn ska våga anta kognitiva utmaningar krävs att det sociala sammanhanget i gruppen känns tryggt” (Pihlgren 2013b).Målsättning;

Efter introduktionen är målsättningen att varje barn;

*Vill delta i förskolans aktiviteter

 

*Knyter an till de vuxna och andra barn på avdelningen

 

*Känner till varandras namn

 

*Känner till våra miljöer och kan självständigt orientera sig på avdelningen

 

*Har kännedom om våra trivselregler

 

*Visar på vilja att uttrycka sig  

 

 Planerade erbjudanden;

 Introduktionen erbjuder olika lustfyllda gemensamma upplevelser som syftar till att skapa en vi-känsla och samhörighet i gruppen. Upplevelsen anpassas så att varje barn kan inkluderas och kan vara ett rollspel, en saga, en sång etc. Utifrån upplevelsen har vi sedan tid för reflektion och dialog där barnen får möjlighet att fundera över Vad hände? Vad kände du? Vad tänkte du? Känner du igen dig? Har det hänt dig? Vad kan vi göra på förskolan?

Barnen får möjligheter att reflektera på olika sätt för att erbjuda olika möjligheter att uttrycka sina tankar. Barnens tankar, intresse och behov påverkar sedan hur vi fortsätter vår undervisning med syfte till utveckling och lärande enligt läroplanen. 

Vi kommer tillsammans med barnen skapa gemensamma trivselregler som bidrar till trygghet, gemenskap och lärande tillsammans. Barnen får möjlighet till inflytande genom att påverka beslut samtidigt som vi utgår från läroplanens värdegrund, barnkonventionen och vår plan för allas lika värde.

Vi designar och utvecklar inspirerande lärmiljöer som inbjuder barnen att tänka, vara kreativa, uttrycka, möta, utforska och leka tillsammans med fokus på att främja trygghet och trivsel samt utmana barnen i enlighet med läroplanen för förskolan -18. Lärmiljöerna erbjuder möjligheter att kommunicera genom olika uttrycksformer. Barnen ges möjligheter till tydlighet genom ex bildstöd, ramsor, sånger för att få information om och kunna utveckla sitt ansvar för våra gemensamma lärmiljöer. 

 

I leken utvecklar exempelvis barnen goda demokratiska kompetenser som att förhandla, skapa och följa regler, ta hänsyn, förstå sin och andras roller, skapa emotionell balans samt hantera och lösa konflikter, därför kommer det att finnas gott om utrymme för barnens fria lek där vi pedagoger finns med som stöd och tar ansvar för att skapa lärmiljöer som utmanar barnen.

Barnen kommer även att få möta en mängd litteratur där de uppmuntras att tänka och kommunicera i olika sammanhang.

 

Dokumentation; Ni kommer främst att kunna följa vår dokumentation på unikum. Vi kommer att dokumentera barnens tankar för att kunna återkoppla och bygga vidare vår undervisning. Vi erbjuder varje förälder ett introduktionssamtal. En gång per läsår erbjuder vi ett utvecklingssamtal.

 

Observationsfrågor;  Hur kommunicerar barnen? Vad undersöker barnen? Hur möter barnen våra miljöer? Hur samspelar barnen? Vad uttrycker barnen?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18