👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktivt arbete mot diskriminering och kränkande behandling 2022 2023

Skapad 2022-06-27 10:34 i Ugglans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Aktivt arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Innehåll

Aktivt arbete mot diskriminering och kränkande behandling 21-22

Alla barn har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från
diskriminering och kränkande behandling. Alla barn ska kunna delta i all verksamhet på likvärdiga villkor.

Vilka risker och hinder finns (övergripande)/Var/när finns det risk för diskriminering och kränkande behandling?

Vi ser att det finns risk för diskriminering i alla utrymmen, både inne och ute där det saknas närvarande pedagoger.
Dessutom ser vi att även då vi är närvarande pedagoger så finns risk för diskriminering, då vi pedagoger inte alltid har kunskaper kring de olika språken vi har i förskolan.
Detta gäller alla sju diskrimineringsgrunderna samt kränkande behandling.

Var finns det hinder?

Ute och inne där pedagogerna inte "täcker" hela ytan och barngruppen.

Analysera orsaker/Varför finns det risker och hinder?
Stora barngrupper.
Pedagogerna saknar språkkunskaper gällande barnens modersmål.

Åtgärder (förebyggande och främjande)/Vad/hur kan vi göra?

Förskolan arbetar förebyggande och främjande genom:

  • Kompisgrupp (de äldsta barnen, samarbete, stopp)
  • Språkgrupper för äldsta och näst äldsta barnen (bygger på Före Bornholmsmetoden samt konkret material som bygger på enkla barnböcker.
  • Pedagogerna försöker vara nära för att höra och se, stärka positivt beteende, barnens samspel och skapa tillfällen för reflektion vid konflikter i barngrupper.

Kön:
Vi ser att risk för diskriminering gällande kön finns i de vardagliga mötena med barnen beroende på pedagogernas förhållningssätt. Exempelvis då vi erbjuder leksaker eller aktivitet till barnet. Även hur vi pratar med barnen om könsroller i hemmet och samhället. För att förebygga och främja arbetet kring detta behöver vi pedagoger utgå från individen och inte från individens kön. Vi kan även i diskussion med barnen problematisera könsrollerna i samhället.

Könsidentitet eller köns uttryck:
Vi ser att det finns en risk för diskriminering gällande könsidentitet eller köns uttryck då vårdnadshavare eller barn inte följer samhällets "normer" gällande detta. För att förebygga och främja arbetet kring detta krävs det att vi pedagoger har ett medvetet förhållningssätt, hur vi uttrycker oss och bemöter barnen.

Etnisk tillhörighet:
Vi ser att det finns en risk för diskriminering när det gäller etnisk tillhörighet då vi pedagoger inte har kännedom om normer och värderingar som beror på etniskt ursprung. För att förebygga och främja arbetet kring detta krävs att vi pedagoger är lyhörda och strävar efter en god och öppen kommunikation med vårdnadshavare.

Religion eller annan trosuppfattning:
Vi ser att risk för diskriminering gällande religion eller annan trosuppfattning finns då vi pedagoger inte alltid har kunskap kring de olika språken vi har i förskolan. Vi ser en risk att normer och värden från hemmiljö kan tas med in i förskolan och påverka barnens acceptans mot varandra. För att förebygga och främja arbetet kring detta använder vi pedagogiskt material som exempelvis "kompisböckerna" och för dagliga diskussioner hur vi är mot varandra.

Funktionsnedsättning:
Vi ser att det finns en risk för diskriminering gällande funktionsnedsättning då våra kunskaper kring olika funktionsnedsättningar kan vara bristfälliga. Vi ser även risker kring detta då tid för reflektion och kommunikation i hela arbetslaget är svårt att få till. För att förebygga och främja arbetet kring detta behövs kompetensutveckling samt tid för reflektion, dokumentation och kommunikation i hela arbetslaget.

Sexuell läggning:
Vi ser en risk för diskriminering gällande sexuell läggning då barnet på grund av sin vårdnadshavares sexuella läggning kan bli ifrågasatt av sina kamrater gällande detta. För att förbygga och främja arbetet kring detta tar vi tillvara barnets funderingar och frågor samt använder boksamtal.

Ålder:
Vi ser att risk för diskriminering angående ålder finns vid genomförande av aktiviteter då barn utesluts på grund av sin ålder. Vi ser dessutom risk för diskriminering på grund av ålder gällande åldersmärkningar på spel och böcker. För att förebygga och främja arbetet kring detta behöver vi pedagoger utgå från individen i barngruppen och inte från individens ålder.

 

Kränkande behandling:
Vi ser att risk för kränkande behandling finns till stor del under den fria leken. Till exempel "man kan bara vara 2 i den här leken, du kan inte vara med" För att främja och förbygga arbetet kring kränkande behandling arbetar pedagogerna med att försöka vara nära i den fria leken, både inne och ute, för att höra, se, stödja och vägleda barnen.
Även grupper med undervisning s.k. "kompisgrupp" gemensam i huset, samlingar avdelningsvis används för att arbeta främjande och förebyggande.