👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktionsplan 2022 Årsta 2 förskolor, förskolan Idlången, avdelning Smaragden

Skapad 2022-06-28 12:14 i 141371 Förskolan Idlången Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Innehåll

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

       Introduktionsplan (juni-september)

       Utbildningsplan (oktober-december)

       Uppföljning och analys (december)

       Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

       Analys och utvärdering (maj)

 

Förskolans kärnuppdrag 

Utbildningen i Årsta 2 utgår från Läroplan för förskolan (Lpfö18), Skollagen och Barnkonventionen och ska medvetet främja leken för att utveckla och utmana det lustfyllda lärandet.

I enheten Årsta 2 ska förskolornas verksamhet hålla en likvärdig och hög kvalitet och lägga en grund för barnens identitetsutveckling och livslånga lärande. Förskollärare och barnskötare ska erbjuda barnen en trygg, utvecklande och lärorik miljö utifrån barnens olika förutsättningar och behov. Undervisning och omsorg ska bilda en helhet där varje barn får möjlighet att vara sitt bästa jag, varje dag.

Samverkan mellan förskola och hem ska vara god så att enhetens vårdnadshavare kan känna sig trygga att lämna sina barn när de studerar, arbetar, är arbetssökande eller föräldralediga med yngre barn.

 

Barnens sommaruppgift 2022

Årets uppgift Barnen utforskar Årsta har till syfte dels att stärka barnens band till olika platser i sitt eget närområde men också att medvetandegöra oss vuxna på vilka platser som barnen är nyfikna på. Vi vill se barnen som självklara och synliga medborgare i närområdet/Årsta.

Tag med en bild från närområdet som väcker barnets förundran och nyfikenhet.

 

Introduktionsplan 2022 för avdelning Smaragden på förskolan Idlången

På avdelningen Smaragden börjar fyra nya barn i augusti. Då är det totalt 14 barn och tre pedagoger i barngruppen.

De första åtta veckorna av det nya läsåret kommer att genomsyras av introduktion till förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer, introduktion av rutiner samt introduktion av varandra i gruppen. På avdelningen Smaragden arbetar vi med kompisrelationer genom att uppmärksamma barnen på varandras intressen, färdigheter och kunskaper. Vi hjälper barnen att skapa nya kompisrelationer genom att aktivt delta i leken under dagen där det ges möjlighet att få upptäcka varandra i meningsfulla sammanhang. Vi kommer även att dela in barnen i mindre grupper. 

Vår undervisningsmiljö på avdelningen är utformad så att barnen själva kan ta initiativ till aktiviteter och bjuda in varandra till lek eller samspel. Mycket material är tydligt, tillgängligt och tilltalande och introduceras för barnen så att de får en förståelse för avdelningens mötesplatser.

 

Utbildningens organisation och struktur

Vi ser att det är på samlingarna och i de små grupperna som det sker ett tydligt lärande.

I vår tidigare analys har vi sett att samtal vid matbord och i den fria leken tyder på att det som vi lyfter på samlingar och i de små grupperna får barnen att fundera och tänka vidare.

Under de första veckorna kommer vi jobba mycket med att lära känna varandra. Vi har tidigare arbetat mycket med att förstå sina känslor och även andras känslor. Vi läser sagor där barnen kan få gemensamma intressen som sedan leder till egen lek.

På Smaragden har vi arbetet mycket med TAKK (Tecken som stöd) och eftersom vi sett att många barn på ett tidigare stadium kunnat kommunicera och sätta "ord" på vad de vill, kommer vi fortsätta med det.   

 

Undervisning

Under de första veckorna kommer vi jobba mycket med att lära känna varandra. Vi har tidigare arbetat mycket med att förstå sina känslor och även andras känslor. Vi läser sagor där barnen kan få gemensamma intressen som sedan leder till egen lek.

- På Smaragden har vi arbetet mycket med TAKK (Tecken som stöd) och eftersom vi sett att många barn på ett tidigare stadium kunnat kommunicera och sätta "ord" på vad de vill, kommer vi fortsätta med det.   

De fyra första veckorna kommer barnen att mötas av grundläggande pedagogiska mötesplatser utifrån läroplanens kunskapsmål som:

 • Ateljéverksamhet i form av målning med våra grundfärger, lera samt lim på papper.
 • Bygg och konstruktion, där vi bygger med avdelningens ostrukturerade byggmaterial.
 • uteverksamhet där vi utforskar sandlådans möjligheter med hink och spadar.

Efter detta kommer vi att börja utforska barnens sommaruppgifter tillsammans. En sommaruppgift i veckan kommer att uppmärksammas och utforskas. Vi kommer att titta på sommaruppgiften på en samling för att där gemensamt bestämma hur vi ska utforska den vidare under veckan. 

 

Pedagogiska undervisningsmiljöer

Reflektera i arbetslaget utifrån ert systematiska kvalitetsarbete.

- Vartefter barnen fått presentera sin sommaruppgift kommer den att sättas upp på väggen så att reflektion och återkoppling kan ske. Beroende på vad det blir vi får ta del av kommer vi att anpassa materialet på avdelningen så att det går att leka utifrån sommaruppgifterna.

- På samlingen och i smågrupper kommer vi prata om vad vi redan lärt oss, se vad barnen redan kan och sen bygga vidare från det. Vi lyssnar in och fokuserar på det barnen fattar tycke för.

- Vi dokumenterar och sätter upp på avdelningen så barnen själva kan titta på och diskutera tillsammans. 

- Genom att visa och introducera olika material ger vi barnen överblick av vad som finns på avdelningen. Utifrån den erfarenheten kan de sedan själva peka/fråga efter det material de vill använda.

 

Hållbar och likvärdig förskola

-Under introduktionsperioden arbetar alla på förskolan Idlången aktivt med att observera risker för diskriminering och kränkande behandling i vår verksamhet. Vi gör detta genom att observera barngruppen, våra rutinsituationer samt avdelningens pedagogiska undervisningsmiljöer för att upptäcka riskområden och förebygga att diskriminering eller kränkande behandling förekommer. Detta presenteras senare under året i vår gemensamma plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

- Barnens dagar börjar alltid utomhus på vår gård där vi samarbetar tillsammans med förskolans tre andra avdelningar och erbjuder barnen lek och samspel i våra aktivitetszoner. Vår trygga zon innefattar sandlådan. Där finns alltid en pedagog från yngrebarnsavdelningen nära och tillgänglig. I vår aktiva zon möts barnen av bollsport, byggklossar, rollekar där barnen möts av en aktivt medforskande pedagog.  

Under introduktionsperioden kommer vi inte i första stund att utforska vår närmiljö genom promenader utanför förskolan utan främst arbeta med att skapa trygghet och igenkänning i förskolans miljöer inom- och utomhus.

- I smågrupperna får alla barn i lugn och ro möjlighet att förstå och testa på. Att utforska tillsammans med stöd av pedagog. Vid reflektionstillfällen varje vecka reflekterar vi över vad som hänt och planerar för hur vi går vidare. På till exempel samlingen kan vi sedan lyfta och berätta för de andra om varandras tankar och upptäckter.

- Utifrån Enskede-Årsta-Vantörs medverkan i forsknings- och utvecklingsprogrammet Hållbar förskola kommer vi att i första hand fokusera på barnens sommaruppgifter för att se vad vi kan plocka fram och utveckla. 

- Vi kommer även att fortsätta med det återvinningsprojekt som vi tidigare har startat. De olika figurerna för Papper, Plast och Kartong har blivit ett dagligt samtalsämne på avdelningen. Vi kommer fortsätta samla ihop och gå iväg för att återvinna vårt material vid behov.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18