👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion v.32-44 Myran ht-22

Skapad 2022-06-30 13:19 i Orrspelsgatan 16 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Planering v. 32-44. Läroplansfokus: Barns delaktighet och inflytande. Att bygga goda relationer och mötas runt ett innehåll.

Innehåll

Team Guld -  hösten 2022

Var är vi?

Kartläggning: Vi har en trygg barngrupp med 18 barn varav 3 barn kommer att sluta. Ett barn från Nyckelpigan börjar sin överinskolning  innan sommarstängningen och två barn börjar sin start i augusti. Arbetslaget består av två förskollärare och en förskoleassistent, samt en förskollärare som är löpare på huset. Vi har ett bra samarbete inom arbetslaget med både struktur och flexibilitet.

Vart ska vi?

·       Relationer - Vi vill skapa trygghet för barnen genom att bygga relationer både mellan pedagog/barn och barn/barn. Under introduktionen vill vi skapa goda relationer med barn och vårdnadshavare.

·       Tydliggörande pedagogik - Vi skapar visuellt stöd utifrån barnens behov att göra sig förstådda och att göra tillvaron på förskolan begriplig. 

·       Reflektion – Varje vecka har pedagogerna både individuell och gemensam planering och reflektion. Reflektion tillsammans med barnen sker dagligen genom samtal om bilder och dokumentation av undervisningsaktiviteter.

·       Lärmiljöer och material - Vi vill erbjuda en lärmiljö som är lugn och harmonisk samt inbjudande och tydlig. 

·       Läroplansmål - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation, förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

 

Hur gör vi för att skapa förutsättningar för varje barn att utvecklas och lära?

Organisation: Varje vecka har vi pedagoger avdelningsplanering tillsammans där vi reflekterar och planerar. Vi reflekterar kring det vi har gjort, vad barnen visar intresse för och hur vi kan vidareutveckla våra projekt. På avdelningen kommer vi att använda oss utav ett observationsprotokoll där vi antecknar vad barnen säger, vad barnen gör och våra tankar. Observationsprotokollet kan vi sedan använda för att planera projekt som utgår ifrån barnens intressen och tankar. Vi använder även en projektbok som vi antecknar i både innan, under och efter våra planerade aktiviteter. Detta gör att vi på ett enkelt och smidigt sätt kan skriva ner barnens tankar och reflektioner och använda oss av dessa när vi planerar hösten projekt. Under stora delar av dagen delar vi in oss i mindre grupper, både fasta grupper och tillfälliga grupper. 

Förhållningssätt: Att skapa och behålla goda relationer är något som vi värdesätter och arbetar aktivt med i den dagliga verksamheten. Vi arbetar med lågaffektivt bemötande där vi även visar på vad barnet kan göra istället. Vi är närvarande och lyhörda i barngruppen och stöttar i barnens lek och aktiviteter. Vi är förebilder för barnen genom att prata om känslor, visa empati och respekt gentemot varandra. Den pedagogiska samsynen utgår från vad barnen kan och vi pedagoger bekräftar deras positiva handlingar och erfarenheter. Vi vill skapa förutsättningar för barnen att göra val, att äga sin dag genom att vara delaktiga och ha inflytande. Vi arbetar aktivt med leken och ser vikten av att koppla leken till våra undervisningsaktiviteter och projekt.

Under introduktionen är det samma pedagog som är ansvarig för hela introduktionen och som skapar den första kontakten med barn och vårdnadshavare. Vi introducerar även barnet för de andra i personalen och barnen som går på förskolan. För att skapa relation mellan barnen på avdelningen kommer vi att ha en liten grupp med barn med under introduktionen.  

MiljönLeken är en central del i vår verksamhet och vi anpassar och utvecklar vår miljö efter barns intressen och uppmuntrar även barnen att upptäcka nya saker. Vi är uppmärksamma för vad barnen visar intresse för och dukar fram detta. Vi är måna om att våra lek- och lärmiljöer ska upplevas som intressanta och lockande. Därför tänker vi på hur vi presenterar och dukar fram material. 

På introduktionen visar vi barnen vårt material och leker tillsammans i mindre grupper, vi är uppmärksamma på vad barnet visar intresse för. Våra rum är möblerade för att skapa lekro samt med material för att utveckla leken. Vi planerar undervisningsaktiviteter som återkommer i dagsrutiner för att skapa trygghet och struktur för dagen.

Inför introduktionen skickar vi ut ett bildstöd med de dagliga rutinerna till barn och vårdnadshavare. Bildstödet återkommer i vårt veckoschema som finns på avdelningen och som vi tittar på dagligen. Vi använder även bildstöd för att visa vart material finns på avdelningen och i dokumentation på väggarna. Under hösten kommer vi att vidare utveckla arbetet med bildstöd. 

Vad ska barnen få erfarenheter av eller kunskap om?Under våren har vi arbetat med projekt Känslor som har varit lärorikt. I arbetet med projektet följde vi vad barnen visade intresse för och vilka behov vi såg i barngruppen. Vi planerar att arbeta vidare med projektet under hösten. Vi är även öppna för att arbeta vidare med mindre projekt utifrån intressen och traditioner.

 

  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18