👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP matematik årskurs 5 läsåret 2022-2023

Skapad 2022-07-04 13:15 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för matematik under läsåret 2015-2016 i årskurs 5
Grundskola 5 Matematik
Så här kommer vi att arbeta med matematik.

Innehåll

Matematik årskurs 5 läsåret 2022-2023

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att räkna och använda matematiska begrepp.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla sin förmåga att lösa matematiska problem

 • Upptäcka och förklara olika mönster i talföljder och geometriska mönster samt kunna konstruera egna mönster
 • Ha en egen strategi och struktur för matematisk problemlösning
 • Göra olika matematiska frågeställningar och lösa matematiska problem samt redovisa vägen till svaret både muntligt och skriftligt
 • Kunna förklara sambandet mellan decimal-, bråk- och procentform
 • Räkna ut hur stor del en viss procent är av något ex. 10 % samt räkna ut värdet efter höjning eller sänkning av ett pris ex. reapriser

¤ Utveckla sin förmåga att använda och analysera matematiska begrepp

 • Kunna begreppen naturliga tal, rationella och obekanta tal
 • Använda algebraiska uttryck och ekvationer samt ha metoder för ekvationslösning
 • Konstruera olika geometriska objekt och kunna jämföra dessa och visa på likheter och skillnader ex. två- och tredimensionella objekt samt se vinklar och hörn 
 • Kunna använda olika matematiska begrepp ex. kunna beskriva geometriska objekt med hjälp av begreppen parallell, hörn och sida

¤ Utveckla sin förmåga att välja lämpliga räknemetoder och tilltron till det egna tänkandet

 • Kunna göra överslagsräkning
 • Ha en strategi för huvudräkning inom talområdet 0-10000 inom alla fyra räknesätten
 • Kunna välja och använda skriftliga räknemetoder metoder inom alla fyra räknesätten ex. uppställningar och kunna ta hjälp av en miniräknare
 • Räkna ut omkrets och area hos en triangel, kvadrat, rektangel och cirkel  

¤ Utveckla förmågan att föra matematiska resonemang och se matematikens betydelse

 • Kunna jämföra, uppskatta (rimligt) och mäta längd, area, volym, massa, tid och vinkel samt göra enhetsbyten och beräkningar med enheterna
 • Se möjliga utfall och beräkna sannolikheter samt koppla ihop detta med mellan bråk och procent ex. för en tärning (1-10) finns tio utfall 1/10 eller 10 % chans att få en etta
 • Kunna se och förklara enkla samband och förändringar ex. cyklar 17,5 km på en vecka, hur långt cyklar barnet på en dag och på en månad 
 • Kunna göra enkla undersökningar för att få ett statistiskt underlag och sammanställa resultatet  

¤ Utveckla förmågan att använda matematikens uttrycksformer

 • Kunna göra beräkningar i decimalform
 • Använda koordinatsystem, frekvenstabeller och olika sorters diagram
 • Känna till begreppet medelvärde och andra lägesmått samt kunna se enkla samband med andra begrepp
 • Kunna rita enkla ritningar och kartor och använda rätt skala
 • Kunna läsa av en termometer och uppskatta temperaturer och använda negativa tal
 • Kunna siffrors värde ex. taluppfattning och tals användning
 • Känna till och kunna förklara olika sorters talsystem ex. romerska siffror
 • Känna till olika begrepp inom programmering ex. loop
 • Kunna programmera/koda någon/någonting att utföra en specifik uppgift
 • Känna till några vanlig begrepp inom programmering/kod

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Matematiska begrepp
 • Samtal om matematik
 • Formulera matematiska frågeställning
 • Problemlösning och kluringar
 • Reflektera och diskutera
 • Tallinje
 • Taluppfattning och tals användning
 • Bråk
 • Decimaltal
 • Procent
 • Tid och klockan (analog och digital)
 • Termometern
 • Addition
 • Subtraktion
 • Multiplikation
 • Division
 • Huvudräkning och skriftliga räknemetoder
 • Ekvationer
 • Skala
 • Kartor och ritningar
 • Rita och skriva för att förklara
 • Mäta, uppskatta och jämföra
 • Geometriska objekt
 • Pengar
 • Leka, laborera och experiment
 • Mönster
 • Tabeller och diagram
 • Koordinatsystem
 • Olika talsystem
 • Spel
 • Hjälpmedel som miniräknare och digitala verktyg
 • Programmering ex. robot och med block

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta teoretiskt och praktiskt
 • Använda närmiljön (inne och ute)
 • Utforska och analyser
 • Samtala, lyssna, undersöka och reflektera
 • Digitala verktyg
 • Ämnesövergripande
 • Utgå från elevernas frågor

Kursplan

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Lösa matematiska problem
 • Använda matematiska begrepp
 • Använda och välja matematiska metoder
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Använda matematikens uttrycksformer

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

Bedömningen redovisas i matris Matematik bedömningsmatris årskurs 5 läsåret 2022-2023, och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,
  Ma
 • förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal, däribland negativa tal, och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och användas.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet och hur det används för att beskriva hela tal och tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Hur tal i bråk- och decimalform kan användas i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • De fyra räknesätten och regler för deras användning vid beräkningar med naturliga tal.
  Ma  4-6
 • Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.
  Ma  4-6
 • Metoder, däribland algebraiska, för att lösa enkla ekvationer.
  Ma  4-6
 • Mönster i talföljder och geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks.
  Ma  4-6
 • Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer skapas och används vid programmering.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska två- och tredimensionella objekt samt deras egenskaper och inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, massa, volym, tid och vinkel med standardiserade måttenheter samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Skala vid förminskning och förstoring samt användning av skala i elevnära situationer.
  Ma  4-6
 • Slumpmässiga händelser, chans och risk med utgångspunkt i observationer, simuleringar och statistiskt material. Jämförelse av sannolikhet vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de används i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet samt hur proportionella samband uttrycks i bråk-, decimal- och procentform.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka proportionella samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.
  Ma  4-6
 • Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6