👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP samhällskunskap årskurs 5 läsåret 2022-2023

Skapad 2022-07-04 13:39 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för samhällskunskap under läsåret i årskurs 5
Grundskola 5 Samhällskunskap
Så här kommer vi att arbeta med samhällskunskap.

Innehåll

Samhällskunskap årskurs 5 läsåret 2022-2023

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att reflektera hur individer och samhällen formas, analysera och granska samhällsfrågor, analysera samhällsstrukturer, uttrycka och värdera olika ståndpunkter, söka information och reflektera över mänskliga rättigheter, demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Reflektera över individer och samhällen

 • Få en insikt i hur familjelivet och kunna reflektera över utvecklingen
 • Kunna begreppen minoritet, mobbning och diskriminering
 • Få en insikt i begreppen straff, straffmyndig, kriminalitet, stifta lagar och olika funktioner i en rättsprocess

¤ Analysera och kritiskt granska samhällsfrågor ur olika perspektiv

 • Kunna undersöka olika samhällsfrågor utifrån de olika könsrollerna ex. hur olika egenskaper kan uppfattas
 • Kunna värdera och uttrycka åsikter i olika samhällsfrågor som könsroller och använda argument som kopplas i hop med fakta

¤ Analysera samhällsstrukturer med hjälp av begrepp och modeller

 • Kunna begreppen massmedier, sociala medier, reklam, källa och censur
 • Kunna undersöka hur yrkesroller och hjälpmedel förändrats och utifrån ett historiskt perspektiv beskriva olika samhällen (jordbruk-, industri- och informationssamhället)
 • Kunna beskriva vad en som menas med en mediekonsument och vad det finns fördelar och nackdelar med åldersgränser

¤ Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i samhällsfrågor

 • Kunna begreppen information, reklam, trovärdig, och källkritik
 • Kunna beskriva skillnaden mellan information och reklam
 • Värdera olika argument och göra egna ställningstaganden kopplade till fakta

¤ Söka information om ämnesområdet och värdera källornas trovärdighet

 • Kunna beskriva rättigheter och skyldigheter i hemmet, skolan och samhället
 • Kunna självständigt söka information och förklara om källor och information är tillförlitlig och går att använda

¤ Reflektera över mänskliga rättigheter och innebörden av demokrati

 • Få en insikt i samhällsresurser och fördelning
 • Undersöka och kunna beskriva hur den privata ekonomin fungerar och jämföra detta med ett företags ekonomi
 • Kunna leda möten och fatta beslut utifrån demokratins grunder
 • Beskriva hur du kan påverka beslut som har att göra med ekonomi, miljö och hälsa och värdera och göra olika ställningstaganden i dessa frågor

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Individer och gemenskaper
 • Minoriteter
 • Familjelivets utveckling
 • Könsroller
 • Rättigheter och skyldigheter
 • Lagar och regler
 • Ämnesspecifika begrepp
 • Samhällets resurser
 • Privat ekonomi
 • Olika företag
 • Arbetslivet
 • Kommunikation och information
 • Mediekonsument
 • Reklam
 • Demokrati
 • Svensk politik och partier
 • Omvärldsbevakning
 • Reflektera, diskutera och argumentera
 • Söka fakta från olika källor, värdera informationen och redovisa fakta
 • Begrepp och ämnesspecifika ord
 • Rita och måla
 • Reflektera och diskutera
 • Jämförelser, skillnader och likheter
 • Elevnära frågeställningar

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta teoretiskt och praktiskt
 • Ute i världen och närmiljön
 • Utforska och analysera
 • Lyssna, undersöka och reflektera
 • Studera omvärlden
 • Utgå från elevernas frågor
 • Digitala verktyg
 • Ämnesövergripande

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Reflektera över individer och samhällen
 • Analysera och kritiskt granska olika samhällsfrågor
 • Analysera olika samhällsstrukturer
 • Uttrycka och värdera
 • Söka information
 • Reflektera över mänskliga rättigheter, demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

Bedömningen redovisas i matris Samhällskunskap bedömningsmatris årskurs 5 läsåret 2022-2023, och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,
  Sh
 • kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och
  Sh
 • förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, regioner och stat använder skattemedel till.
  Sh  4-6
 • Exempel på skilda ekonomiska och sociala villkor för barn, i Sverige och i olika delar av världen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning samt några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och möjliga konsekvenser för individ och samhälle.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.
  Sh  4-6
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.
  Sh  4-6
 • Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
  Sh  4-6
 • Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.
  Sh  4-6