👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska: Essen in deutschsprachigen Ländern

Skapad 2022-08-31 11:45 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 4 – 5 Modersmål utom nationella minoritetsspråk
Vi pratar om några typiska matvanor i de tysktalande länderna. Samtidigt övar vi att skriva recept och att använda verbens imperativ.

Innehåll

1. Stunde: Kaiserschmarrn

Bilder anschauen und Gespräch: Welches traditionelle Essen aus den deutschsprachigen Ländern kennt ihr? Wie unterscheidet sich deutsches und schwedisches Essen?

Hörverstehen: Ein Nationalgericht aus Österreich ist der Kaiserschmarrn. Wir schauen einen kurzen Filmklipp, was der Kaiserschmarrn ist und wie er erfunden wurde.

Leseverstehen: Lies den Text „Der Kaiserschmarrn“. Unterstreiche unbekannte Wörter.

Arbeit mit analogem und digitalem Wörterbuch: Übersetze die unbekannten Wörter ins Schwedische. Anschließende Übung: Wortliste „Lebensmittel“ vom Schwedischen ins Deutsche übersetzen.

 

2. Stunde: Obstquark

Gespräch und Hörverstehen: Was ist Quark und in welchem Essen wird er verwendet? Welche Milchprodukte sind üblicher in Schweden, welche in Deutschland oder Österreich? Wir schauen einen kurzen Filmklipp, wie Quark hergestellt wird.

Wortschatz: Was gehört alles in ein Rezept? Übung: Das Obstquark-Rezept.

Grammatik: Unterstreiche alle Verben in dem Rezept. Was fällt dir auf? Wir erklären und üben den Imperativ (Aufforderungs- und Befehlsform).

Übung: Anton-App Deutsch 4. Klasse „Verben in der Aufforderungsform“

 

3. Stunde: Pfannkuchen

Wortschatz: Wie nennt ihr „Pfannkuchen“? Hier gibt es viele verschiedene dialektale Wörter. Welche kennt ihr?

Wortschatz: Mengenangaben in Rezepten. Wie unterscheiden sich die Mengenangaben in deutschen und schwedischen Rezepten? In Schweden verwenden man zum Messen von Zutaten meist kleine Mess-Schäufelchen, in Deutschland meist eine Küchenwaage. Daher muss man bei Rezepten umrechnen!

Übungen zum Imperativ: Das Kuchenrezept, das Apfelmus-Rezept.

 

4. Stunde: Brot

Gespräch und Wortschatz: Welche Brotsorten kennst du? Wie unterscheiden sich die deutsche und schwedische Brot-Tradition?

Hörverstehen: Kurzer Filmklipp über Brot und Bäckereien in Deutschland.

Wir testen ein paar verschiedene Brotsorten.

Wortschatz und Leseverstehen: Text über Getreidesorten, Vollkorn und Weißmehl.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • förmåga att använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Ml
 • kunskaper om traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas i jämförelse med förhållanden i Sverige.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.
  Ml  -
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  -
 • Strategier för skrivande av olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  -
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  -
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.
  Ml  -
 • Texters innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp. 
  Ml  -
 • Elevnära företeelser i områden där modersmålet talas i jämförelse med elevnära företeelser i Sverige.
  Ml  -
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  -
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner. 
  Ml  -
 • Samtal om egna och andras upplevelser samt om vardagliga företeelser och händelser.
  Ml  -

Matriser

Ml
Betygskriterier i ämnet modersmål utom nationella minoritetsspråk, slutet av åk 6

Ännu ej godtagbara kunskaper
E
C
A
Muntlig kommunikation
Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalen. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen relativt väl. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen väl. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Skriftlig produktion
Eleven skriver, utifrån modersmålets särdrag, olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven skriver, utifrån modersmålets särdrag, olika slags texter med relativt tydligt innehåll, fungerande struktur och relativt god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med relativt god säkerhet.
Eleven skriver, utifrån modersmålets särdrag, olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.
Läsförståelse och tolka texter
Eleven läser olika texter med visst flyt och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.
Eleven läser olika texter med relativt gott flyt och visar god läsförståelse. Eleven för utvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.
Eleven läser olika texter med gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Eleven för välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.
Modersmål som ett medel
Eleven beskriver på ett enkelt sätt likheter och skillnader i skriftspråk mellan modersmålet och svenska.
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt likheter och skillnader i skriftspråk mellan modersmålet och svenska.
Eleven beskriver på ett välutvecklat sätt likheter och skillnader i skriftspråk mellan modersmålet och svenska.
Traditioner och företeelser
Eleven beskriver på ett enkelt sätt, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper, om traditioner och företeelser med anknytning till områden där modersmålet talas.
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper, om traditioner och företeelser med anknytning till områden där modersmålet talas.
Eleven beskriver på ett välutvecklat sätt, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper, om traditioner och företeelser med anknytning till områden där modersmålet talas.