👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKA Castor Tunnlandsgården

Skapad 2022-09-01 15:09 i Tunnlandsgårdens förskola Borås Förskola
Förskola
Vårt systematiska kvalitetsarbete på Tunnlandsgårdens förskola

Innehåll

 

Kartläggning och grovplanering av undervisningen

 

 

Var befinner sig barnen i sin lärprocess just nu? Vår bedömning utifrån observationer, samtal med barnen, verksamhetsplanens prioriterande område, förväntade effekter och läroplanen.

Visst intresse för digitalisering, vi har påbörjat introduktionen av olika verktyg.

Just nu är det vi pedagoger som dokumenterar barnen.

Vi kommer att börja arbeta utefter dessa två citat ur läroplanen:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

 

 

Reflektion och analys

 

– Mål ur verksamhetsplanen:

– Förväntade effekter som vi vill uppnå under läsåret:

Systematiskt kvalitetsarbete:

Utveckla pedagogisk dokumentation för barnens delaktighet och inflytande.

  

Digitalisering:

Pedagogerna utvecklar kompetens kring olika digitala verktyg

Olika digitala verktyg finns för att användas i undervisningen

Barnen ges inflytande i att använda digitala verktyg  

-      

-          Systematiskt kvalitetsarbete:

       Barnen filmar, fotar, spelar in ljud utifrån ett bestämt prioriterat mål.

       Barnen är delaktiga i urvalet av dokumentation och berättar med egna ord kring upplevelsen av tillfället.

       Pedagoger och barn publicerar dokumentation på Borås Stads digitala lärplattform.

       Pedagogerna utgår från pedagogisk dokumentation när undervisningen planeras. barnens delaktighet följs i SKA mallen samt synliggörs i lärmiljön.

 

       Digitalisering:

       Pedagogerna väljer ändamålsenliga digitala verktyg som bidrar till barns lärande utifrån prioriterade mål.

       Digitala verktyg används för att skapa kreativa lärmiljöer.

        Pedagoger följer i SKA barnens användning av digitala verktyg i sitt lärande.

       Pedagoger erbjuder alla vårdnadshavare att följa det egna barnets utveckling samt få information om den pågående undervisningen i Borås Stads digitala lärplattform.

      

 

 

 

 

 

 

Veckoreflektion v. 39-43

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

– Vad vill vi att barnen ska lära sig under veckan utifrån mål och förväntade effekter? Vilken förväntad effekt kommer ni att fokusera på under veckan/månaden? Aktiviteter, styrda och icke styrda och lärande miljöer (ev. vem ansvarar för vilken grupp?)

– Hur tänker vi introducera och tydliggöra det ni vill att barnen ska lära sig för barnen?

– Hur gick veckans undervisning kring det ni ville att barnen ska lära sig? Hur gick det med barnens lärande? Vad tar vi med oss till nästa planering?

 

Vi kommer först att fokusera på denna förväntade effekt från VP:

 Barnen är delaktiga i urvalet av dokumentation och berättar med egna ord kring upplevelsen av tillfället.

Vårat mål med detta är att barnen ska få känna sig delaktiga i vad som ska dokumenteras och på vilket sätt de ska finnas med i exempelvis bilder. De ska känna att de har rätt att säga nej om de inte vill vara med på bilder och då kommer vi fokusera på själva processen och genom dialog med barnen komma fram till hur vi ska dokumentera lärandet.

Vi kommer att arbeta vidare med Tema sopor med Flamman och Kompostina. I början kommer det att bli repris från förra terminen så att alla nya barn får möjlighet att stifta bekantskap med dem och de barnen som träffat dem innan får en uppfräschning. 

Catarina och Malin ansvarar för de äldre barnen (10st)

Anders ansvarar för de yngre (3st)

Vi har valt namnen Randiga (de äldre) och Prickiga (de yngre) gruppen för att göra det tydligt för barnen.

Dessa grupper kommer vi fokusera på att arbeta med under tisdag, onsdag och torsdag då alla barn är på plats.

Aktiviteterna vi kommer att ha under dessa veckor kommer att kretsa kring Tema sopor och undervisningen kommer att innehålla digitalt skapande.

Planerade utflykter kommer att ske på tisdagar.

Månadens fokus inom aktiva åtgärder kommer att vara ålder. 

 

Vi kommer introducera detta arbete genom att samtala med barnen, barnen kommer att bli frågade om de vill vara med på bild sedan när dokumentationen ska publiceras och sedan skrivas ut till dokumentationsväggen kommer vi att göra dokumentationen tillsammans med barnen i största utsträckning, eller att barnen kommer få se resultatet innan det publiceras. 

Barnen kommer att ges möjlighet att fotografera/dokumentera sitt lärande och vi kommer att finnas med som stöd.

 

Aktiva åtgärder: Ålder

Materialet på Castor är till för alla oavsett ålder. Aktiviteterna vi gör anpassas så att alla kan vara med.

 

Vecka 40: Randiga gruppen

Undervisningen denna vecka har gått bra och barnen visar fortfarande ett stort intresse för Flamman och Kompostina. Barnen fick hjälpa Flamman och Kompostina att sortera sopor och vi testade barnens uppfattningsförmåga genom att "råka" lägga fel sopor i påsarna. Genom diskussion hittade barnen de "fel" som gjorts och rättade till dem.

Vi pedagoger har dokumenterat denna vecka och planen från och med nästa vecka är att barnen ska ta bilder i de olika aktiviteterna vi gör. Barnen kommer då även få vara med och välja vilka bilder som ska vara med i den slutgiltiga dokumentationen som publiceras på Unikum och sätts upp på väggen.

 

Veckoreflektion v. 

 

– Vad vill vi att barnen ska lära sig under veckan utifrån mål och förväntade effekter? Vilken förväntad effekt kommer ni att fokusera på under veckan/månaden? Aktiviteter, styrda och icke styrda och lärande miljöer (ev. vem ansvarar för vilken grupp?)

– Hur tänker vi introducera och tydliggöra det ni vill att barnen ska lära sig för barnen?

– Hur gick veckans undervisning kring det ni ville att barnen ska lära sig? Hur gick det med barnens lärande? Vad tar vi med oss till nästa planering?

 

     

 

 

Veckoreflektion v. 

 

– Vad vill vi att barnen ska lära sig under veckan utifrån mål och förväntade effekter? Vilken förväntad effekt kommer ni att fokusera på under veckan/månaden? Aktiviteter, styrda och icke styrda och lärande miljöer (ev. vem ansvarar för vilken grupp?)

– Hur tänker vi introducera och tydliggöra det ni vill att barnen ska lära sig för barnen?

– Hur gick veckans undervisning kring det ni ville att barnen ska lära sig? Hur gick det med barnens lärande? Vad tar vi med oss till nästa planering?

 

     

 

 

Veckoreflektion v. 

 

– Vad vill vi att barnen ska lära sig under veckan utifrån mål och förväntade effekter? Vilken förväntad effekt kommer ni att fokusera på under veckan/månaden? Aktiviteter, styrda och icke styrda och lärande miljöer (ev. vem ansvarar för vilken grupp?)

– Hur tänker vi introducera och tydliggöra det ni vill att barnen ska lära sig för barnen?

– Hur gick veckans undervisning kring det ni ville att barnen ska lära sig? Hur gick det med barnens lärande? Vad tar vi med oss till nästa planering?

 

     

 

 

Aktiva åtgärder

Månadsvis

Aktuell diskrimineringsgrund

September - kön

Oktober - ålder

November - etnicitet

Februari - religion

Mars - funktionsvariation

April - sexuell läggning

Maj - könsöverskridande identitet

 

 Har vi stött på att något barn eller vuxen blivit kränkt på grund av de sju diskrimineringsgrunderna?

Om ja, beskriv fallet och vilka åtgärder vidtogs för att det inte händer igen.

– Vilken diskrimineringsgrund arbetar vi med under den aktuella månaden?

– Hur arbetar ni förebyggande i vardagen?

 

  Oktober (v 39-43) Ålder

Ålder:

På Castor är allt material till för alla oavsett ålder.

Alla aktiviteter vi gör anpassas så att alla kan vara med oavsett ålder.

 Terminsanalys

sker terminsvis (juni och december)

 Hur långt har vi kommit i arbetet med det valda målet och de förväntade effekterna?

– Vad fungerade bra?

– Vad kan utvecklas?

     

 

 På vilket sätt har barnen varit delaktiga i planering, genomförande och dokumentation?

 
   

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18