👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tuvan - Naturvetenskap

Skapad 2022-09-15 12:36 i Ljungdalen Mariestad
Förskola
Naturvetenskap

Innehåll

 

Var är vi? (Utgångsläge)

 

 

Vart ska vi? (Delmål)

 

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

Vi har sett ett intresse för djur och växter av olika slag. Vi vill ta tillvara på vår närmiljö och utforska detta vidare.

Vi byggde miljöer och språkfrämjande mötesplatser. Vi hade det tillgängligt ute och inne i miljöerna. Vi valde att jobba i smågrupper för att fånga upp barnens frågeställningar, tankar och idéer. Vi valde att ge barnen olika utrycksformer som drama, dans, musik, färg och form, matematiska begrepp, lägesord.

Dokumentationen var tillgänglig för barnen i miljöerna, barnen samtalar och reflekterar tillsammans vid bilderna.

 

Detta är metoder vi vill fortsätta att utveckla.

 

 

 

 

Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla sin förståelse för

- samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 

-  naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

      

 

                     

 

 

 

 

 För att förprojektera vill vi pedagoger vara närvarande för att stötta och vägleda barnen i deras utforskande och upptäckande av natur och kultur i närmiljön.

 

Vi tar med oss tidigare års positiva erfarenheter av att erbjuda barnen olika uttrycksformer. Det ska ligga som grund för att utforska, samtala om och beskriva sina naturvetenskapliga upplevelser.

Vi använder oss av relevanta diskussionsfrågor i Unikum som blir ett stöd i reflektionsarbetet. 

 

 

Avdelningens projekt/fördjupningsområde

Var är vi? Vart ska vi? 

Vi är i uppstarten av projektet och barngruppen har fått bekanta sig med vår närmiljö. Vi har gått på promenader och utforskat "kullen", djur, växter samt byggnader. Med detta som ursprung har vi hittat två vägar in i vårt projekt. Ena vägen är genom boken "Vems rumpa?". Boken har ett formspråk med bilder som innehåller information om djur, natur och växtlighet. Vi väljer att använda oss av en bok för att på ett lekfullt sätt upptäcka och väcka barnens tankar och nyfikenhet. 

Den andra vägen in i projektet är "Knacka på". Detta grundar sig i både upplevelser i vår närmiljö, där de utforskat olika byggnader, men även ifrån "Babblarnas hus" där barnen har fått knacka på för att se vilken babblare som bor vart. Vi vill använda oss av detta med syfte att barnen ska få förståelse och kunskap att dem är en del av sammanhanget (närmiljön). 

Vi vill även att barnen ska utveckla en förmåga i att fundera och reflektera över det de ser och hör (upplever). Det är viktigt att barnen får känna att vi lyssnar på dem och tar tillvara på deras tankar och upplevelser till lärmiljöerna, både inne och ute.

 
Hur gör vi?

Vi väljer att använda oss av boken "Vems rumpa?" som ska finnas tillgänglig under hela dagen i våra lärmiljöer. Vi vill även gestalta en miljö utifrån sagan där barnen kan undersöka och utforska händelser ur boken. Vi kommer kontinuerligt gå ut i vår närmiljö med syfte att fånga in barnens tankar, upplevelser, intressen med mera. Från våra utflykter kommer vi tillföra material som barnen sedan kan utforska vidare i vår "uteateljé". 

Vårt förhållningssätt är att vara närvarande och lyssna in för att stötta och vägleda barnen i deras tankar och upplevelser. Vi vill genom att vara närvarande stötta dem i deras språk och kommunikation. Vi ser även vikten av att utmana barnen i deras tankar och förhoppningsvis öka deras initiativförmåga. 

All dokumentation ska ges tillbaka till barnen i våra lärmiljöer.

 

Stödfrågor till veckoreflektion

Skriv in veckoreflektion längst ner i avdelningens planering för avsnittet "reflektion och analys". Var noga med att skriva en rubrik (tex vilken vecka det är) på reflektionen. Frågorna som är riktade mot uttrycksformer har lila text.

Använd de frågor som känns relevanta för tillfället. 

 

- Vad fångar barnens intresse och vilket lärande ser vi?

  vad var ursprungssyftet/målet?

  ser vi andra läroplanskopplingar?

 

-Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som vi tänkt? Varför/varför inte och vilken lärdom tar vi med oss?

 

- Vad gjorde vi/hur var vår roll som pedagog?

 

-  Hur ska vi fördjupa projektet/barnens tankar och frågor?

  behöver vi stanna kvar eller gå vidare?

  stödjer miljön och materialet barnens lärande, behöver vi förändra/tillsätta något?

 

- Praktisk planering (vad behöver förberedas? Hur organiserar vi oss? Vem ansvarar för vad? etc)

 

En utveckling av förra årets reflektionsfrågor är sista frågan om praktisk planering. En viktig del att få med så tankarna om fortsatta arbetet inte stannar vid just tankar eller att beslut om vem som ska förbereda vad glöms bort. Ju mer planerade vi är, desto bättre blir genomförandet och det blir även då lättare att improvisera i stunden. Dvs förarbetet är viktigt för barnens lärande.

 

 

Uppföljning/halvårsanalys 2022/2023:

Var befinner vi oss nu i relation till målen?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

 Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Har vi skapat tillgänglighet (fysiskt, socialt och pedagogiskt) för alla barn? Hur/vad har vi gjort?

Vilken roll har vi som pedagoger haft och vad har det inneburit för barnens lärande?

Vad/hur kan vi utveckla? Hur går vi vidare?

 

Stödfrågorna är tänkta att vara en hjälp vid arbetet med reflektion, utvärdering & analys. Ni använder de frågorna som känns meningsfulla för er.

 

Slutanalys 2022/2023:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför.  När slutanalysen är klar så kopieras den in i en lärlogg i "lärarrummet" med rubriken "X Naturvetenskap slutanalys). 

Resultat:

Vad har vi gjort?

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

 

Analys:

Hur uppnåddes målen?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

Utvecklingsområden:

Hur går vi vidare?- Nya delmål att arbeta utifrån?

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?