👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturen - samhällets spegel

Skapad 2022-09-19 11:22 i Victoriaskolan Grundskolor
Planering för terminsarbete i svenska med fokus på Upplysningen, nutida litteratur och krönikan som texttyp.
Grundskola 9 Svenska
Litteraturen har i alla tider haft en betydelsefull roll för hur människor tänker och lever. Vad finns det för exempel på litteratur som har påverkat och påverkar oss människor? Vi fokuserar lite extra på hur litteraturen under epoken Upplysningen (ca. 1700-talet) påverkade dåtidens människor och vilka tankar/idéer som lever vidare idag. Vad är en satirisk berättelse och varför skriver man sådana? Dessutom talar vi om hur vi själva kan använda språket för att påverka och skriver slutligen en krönika.

Innehåll

Detta ska du lära dig (syfte):

Syftet med detta arbete är att du ska lära dig...

 1. att förstå hur litteraturen har påverkat och påverkar oss människor
 2. att förstå hur man själv kan skriva för att påverka och/eller resonera kring den tid och det samhälle vi lever i
 3. att resonera om Upplysningen som litteraturhistorisk epok
 4. att kunna analysera och urskilja typiska drag i texter som är kopplade till epoken (Upplysningen)
 5. att skriva en krönika
 6. att ge och ta emot respons på sådant du och andra skriver

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa om och diskutera epoken Upplysningen
 • Läsa utdrag ur andra texter (ex. satirer) och se filmklipp som ger exempel på hur man med litteraturens hjälp försökt påverka eller kritisera samtiden
 • Läsa och diskutera olika krönikor för att sedan skriva våra egna
 • Reflektera över och värdera egna och andras texter
 • Ha muntliga gruppdiskussioner kring aktuella samhällsfrågor

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

 Vi kommer med hjälp av matrisen nedan att bedöma dina förmågor att läsa, skriva, tala och lyssna. Vi kommer tillsammans gå igenom matrisen och de olika kriterierna, så att ni förstår hur vi bedömer och hur ni kan utvecklas. Ni kommer främst att visa era kunskaper genom:

 • prov på litteraturhistoria (Upplysningen)
 • krönika
 • muntliga presentationer och diskussioner (muntligt nat. prov)

Matriser

Sv
Litteraturen - samhällets spegel

Övergripande mål:
ANSVAR
 • Gr lgr22
Du behöver delta mer i undervisningen och ta mer ansvar för ditt eget lärande (kanske även gruppens?)
Du deltar i undervisningen och tar ett visst ansvar för ditt eget och gruppens lärande.
Du deltar i aktivt i undervisningen och tar ansvar för ditt eget och gruppens lärande.
Du deltar aktivt i undervisningen och tar gott ansvar för ditt eget och gruppens lärande.
Övergripande mål:
Självständighet
 • Gr lgr22
Du behöver jobba med att komma igång på egen hand och arbeta mer självständigt.
Du försöker komma igång på egen hand och du försöker arbeta ganska självständigt.
Du kommer oftast igång på egen hand och arbetar ganska självständigt.
Du kommer igång på egen hand och arbetar självständigt.
Har arbetat med, men inte visat tillräckliga kunskaper eller förmågor.
E (enkelt)
C (utvecklat)
A (välutvecklat)
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll visar du mycket god läsförståelse.
Läsupplevelsen
Tolka och resonera kring text
Dessutom kan du utifrån egna och andras erfarenheter tolka och föra enkla resonemang (som man oftast förstår) om vad texter/bilder handlar om och vad du tycker om texten/bilden. Du kan på ett enkelt sätt uttrycka åsikter om hur texten/bilden kan påverka en individ eller samhället.
Dessutom kan du utifrån egna och andras erfarenheter tolka och föra utvecklade resonemang (med försök till jämförelser och exempel) om vad texter/bilder handlar om och vad du tycker om texten/bilden. Du kan på ett utvecklat sätt uttrycka åsikter om hur texten/bilden kan påverka en individ eller samhället och förklarar/motiverar detta.
Dessutom kan du utifrån egna och andras erfarenheter tolka och föra välutvecklade resonemang (med jämförelser och exempel) om vad texter/bilder handlar om och vad du tycker om texten/bilden. Du kan på ett välutvecklat sätt uttrycka åsikter om hur texten/bilden kan påverka en individ eller samhället och förklarar/motiverar detta.
Litteraturhistoria
Resonera kring litteraturhistoria (Upplysningen)
Du kan också föra enkla resonemang om litteraturhistoriska epoker, det som skrevs under epoken samt betydelsefulla författare. Du drar enkla slutsatser som förklaras lite grann, gällande hur och varför en text uppkommit och blivit betydelsefull.
Du kan också föra utvecklade resonemang om litteraturhistoriska epoker, det som skrevs under epoken samt betydelsefulla författare. Du drar utvecklade slutsatser som förklaras relativt väl, gällande hur och varför en text uppkommit och blivit betydelsefull.
Du kan också föra välutvecklade resonemang om litteraturhistoriska epoker, det som skrevs under epoken samt betydelsefulla författare. Du drar välutvecklade slutsatser som förklaras väl med hjälp av jämförelser och exempel, gällande hur och varför en text uppkommit och blivit betydelsefull.
Skriva
Textkvalitet överlag: språk och form
Du kan skriva olika slags texter med: - viss språklig variation - enkel textbindning (meningsbyggnad, stycken och röd tråd) - i huvudsak fungerande anpassning till syfte (vad texten ska förmedla) och mottagare (vem som läser texten).
Du kan skriva olika slags texter med: - språklig variation - utvecklad textbindning (meningsbyggnad, stycken och röd tråd) - fungerande anpassning till syfte (vad texten ska förmedla) och mottagare (vem som läser texten).
Du kan skriva olika slags texter med: - god språklig variation - välutvecklad textbindning (meningsbyggnad, stycken och röd tråd) - välfungerande anpassning till syfte (vad texten ska förmedla) och mottagare (vem som läser texten).
Skriva
Krönikan: språk, form och att följa instruktioner
Krönikan: - följer instruktionerna för texttypen - har en enkel uppbyggnad - innehåller några enkla resonemang - är oftast ganska tydlig, så att man förstår vad som sägs - tar upp en vardaglig händelse med ett konkret exempel - är skriven med ett enkelt språk (exempelvis ordval)
Krönikan: - följer instruktionerna för texttypen och fungerar ganska väl i sammanhanget - har en utvecklad uppbyggnad - innehåller några utvecklade resonemang - är tydlig och genomarbetad - tar upp en vardaglig händelse som är passande och fördjupar diskussionen en aning - är skriven med ett varierat språk som passar en krönika (exempelvis ungdomligt språk, läsartilltal och/eller humor)
Krönikan: - följer instruktionerna för texttypen och fungerar väl i sammanhanget - har en välutvecklad uppbyggnad - innehåller välutvecklade och nyanserade resonemang kring tankar och åsikter - är genomarbetad och känns trovärdig - tar upp en vardaglig händelse som är träffande och fördjupar resonemanget - är skriven med ett träffande och varierat språk som passar en krönika väl (exempelvis val av uttryck med metaforer och/eller citat)
Textbearbetning
Ge respons
Dessutom kan du ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan du ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad på ett fungerande sätt.
Dessutom kan du ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad på ett väl fungerande sätt.
Textbearbetning
Använda respons
...och utifrån respons förändra och göra sina egna texter bättre, åtminstone lite grann.
...och utifrån respons bearbeta sina texter för att göra dem bättre och mer tydliga, på ett fungerande sätt.
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och göra dem bättre (både språkligt och strukturellt) på ett väl fungerande sätt.
Tala
Muntlig redogörelse (Nationella prov)
Dessutom kan du förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med mestadels fungerande struktur och innehåll. Du gör ett gott försök att anpassa framförandet till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll Du kan till stor del anpassa framförandet till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll Du kan anpassa framförandet till syfte, mottagare och sammanhang.
Tala
Samtala (Nationella prov)
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla argument. Du för samtalen och diskussionerna framåt litegrann.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade argument. Du för med sina inlägg samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade argument. Du för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.