👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön 22/23

Skapad 2022-09-19 13:32 i Idala förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektbeskrivningen belyser hur vi arbetar utifrån vårt utvecklingsområde "Utveckla pedagogernas yrkesskicklighet genom de didaktiska frågorna".

Innehåll

Projektbeskrivning

”Undervisning förutsätter didaktisk kunskap, det vill säga, kunskap om alla faktorer som sammantaget påverkar undervisningens innehåll och genomförande i förskolan” (Arfwedson & Arfwedson, 1991). 

 

”Begreppet didaktik som betyder att undervisa och ha förmågan att peka ut något för någon, sätter förskollärares kompetens i centrum för förskolans undervisning.” (Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford & Taggart, 2010; Sheridan, Sandberg & Williams, 2015). 
 

Detta betyder för oss:

- att på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet medvetandegöra pedagogens roll i utbildningen genom de didaktiska frågorna, så att varje barns kunskapsmässiga utveckling gynnas oberoende barnets bakgrund.

”Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv diskussion om barnets lärande och om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden. (Lpfö 18, 10)

 

 att vi är aktiva och delaktiga pedagoger och att barnen ges utrymme för inflytande och delaktighet i undervisningen. 

 

 att barnen erbjuds undervisning genom lärmiljöer som är tillgängliga och som uppmuntrar till lek samt främjar utveckling och lärande,

 att ”Skola för hållbar utveckling” certifiering synliggörs i undervisningen.

 

Barngruppens namn: 
Grön avdelning

 

Projektets namn:
Nyttan med avföring - bajsa och må bra.

Projektfråga: 

Kan vi ha/ta nytta av avföringen?

 • Vem bajsar?
 • Varför bajsar de?
 • Hur bajsar de?
 • Vad händer med bajset?
 • Vad är bajs?

 

Didaktiska frågor: 

VAD?

Vad identifierade vi under undersökningsperioden/ kartläggningen och vad vill vi rikta undervisningen mot?

 

skriv här:

 

Vi såg och hörde en nyfikenhet och ett intresse bland barnen till toalettbesök - självständighet. Många barn hade slutat med blöjan under sommaren. Dessa rutinsituationer upptar en stor del av vår verksamhet. 

Vi såg och hörde att barnen hade olika rutiner/viljor för sina toalettbesök. Men vi såg och hörde även att det skapade friktion/utmaning hos några barn och gentemot omgivningen.

 

Därför vill vi öka barnens kunskap och förståelse för hur kroppen, från mat till bajs, fungerar och utveckla deras självständighet, integritet och välmående. Vidare vill vi relatera detta till hur det fungerar för djur och natur och öka medvetenheten till hur vi människor är en del av naturen.

 

HUR?

Planerade insatser/ metoder/ hundra språken/lekresponser? 

skriv här:

 • Friendlydockorna  och handdockor (introducerar saker och agerar den sk röda tråden)
 • Leken / drama
 • Böcker/Polyglutt 
 • SVT/UR (Relevanta filmer)
 • Barnråd (barnkonventionen art.12, samtal, dialog, reflektion)
 • Närmiljön med gård och 4Hgård
 • Skapande aktiviteter (bajs, toalett till leken, matens resa i vår kropp)
 • Ramsor, sånger
 • Massage och Rörelse
 • Digitalt verktyg (puppit pals)
 • Bildstöd, TAKK
 • Förändra och tillföra material i lekmiljön
 • Smågrupper

 

VARFÖR/SYFTE?

Varför har vi, med barnens intresse och behov i fokus, valt detta projekt och metoder?

skriv här:

 

Vi vill öka barnens kunskap och förståelse för hur kroppen, från mat till bajs, fungerar och utveckla deras självständighet, integritet och välmående. Vidare vill vi relatera detta till hur det fungerar för djur och natur och öka medvetenheten till hur vi människor är en del av naturen.

 

Vi har valt att använda olika språk för att bemöta olika människors sätt att lära. Friendlydockorna har följt med oss sedan förra läsåret. Vi har sett att barnen har skapat en relation till dem. Vidare ser vi att dockorna och handdockorna skapar en ökad förväntan på vad som ska hända. Vi använder dem som den röda tråden i projektet. 

 

Vi väljer närmiljön som gården och 4H gården pga att den är tillgänglig och vi ser att barnen känner sig trygga här. Det vi har en relation till är vi också rädda om.

 

Vi väljer att arbeta i smågrupper för att alla ska känna sig inkluderade. delaktiga och komma till tals. Då är möjligt för oss pedagoger att se och möta alla barn utifrån deras behov och intresse. Vi vill kunna klättra mellan barnens olika utvecklings- och kunskapsnivåer och kunna anpassa och variera undervisningen. ( Hayakawas abstraktionsstege) 


Vi vill kontinuerlig arbeta med bilstöd och TAKK för att vi vet att det bidrar till en mer tillgänglig lärmiljö för alla. ( Barbro Bruse, Margareta Öhman, Gunilla Texell) 

 

 

 

 

Koppla läroplansmål som stödjer er projektbeskrivning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18