👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden Krusbäret 2022

Skapad 2022-09-30 13:51 i Forsbergs minne förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Mål från Läroplan för förskolan (2018): Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

Innehåll

Nulägesbeskrivning:

På Krusbäret har vi ht -22 en delvis ny barngrupp; 7 barn är kvar från förra terminen och nu under augusti-september inskolas 6 nya barn och senare i höst tillkommer ytterligare 1 barn. Barngruppen består i nuläget av 13 barn, men blir under hösten 14 barn; 8 flickor och 6 pojkar. Barnen är mellan 1 - 2½ år.

Vi ser intresse för fordon, konstruktion, böcker, dockor, sång och musik, rörelse, kommunikation, naturen och utomhuslek.

Vi kommer under läsåret att börja arbeta med tydliggörande pedagogik genom bildstöd, TAKK och dags- och aktivitetsscheman.

Vi kommer under läsåret att ha språk och kommunikation, som övergripande tema.

Arbetslaget är delvis nytt.

Valda mål från Lpfö 18:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

Motivering:

Utmanande och ett sätt att synliggöra och djupdyka i ämnen som vi arbetar med dagligen.

Vi kommer att arbeta med målet genom:

* Att öka barnens kommunikationsförmåga genom att erbjuda barnen flera olika sätt uttrycka sig på (t ex bildstöd, TAKK, rörelse, musik, dans, skapande, bygg och konstruktion) och fler sätt att utveckla ordförståelse och ordförråd. Detta för att öka barnens möjligheter att uttrycka känslor, tankar, behov och önskningar, vilket är en förutsättning i etiska dilemman och livsfrågor.

* Att öka barnens förståelse för att vi är lika - olika, men lika värdefulla: Detta bl a genom att sätta upp foton på barnen bredvid varandra och där skapa tillfällen till reflektion och samtal.

* Att arbeta med känslor, för att skapa förståelse för hur vi kommunicerar genom våra känslouttryck och hur vi kan “läsa av” varandras känsloupplevelser och visa varandra förståelse, omsorg och omtanke.

* Att arbeta med att skapa förståelse för att barnen har rätt att säga/visa stopp när det är något barnet inte vill och att den andre ska respektera detta.

Målkriterier; målet är uppfyllt när (kännetecken):

* När barnen har fått erfara flera olika tillfällen och flera olika sätt att uttrycka känslor, tankar, behov och önskningar och kan uttrycka sig på ett eller flera av dessa.

* När barnen kommunicerar och reflekterar över att de är lika - olika.

* När barnen verbalt eller icke verbalt uttrycker och bemöter varandra med omtanke, omsorg och förståelse.

* När barnen kan kommunicera stopp verbalt eller icke-verbalt genom t ex stopp-hand.

* När barnen förstår och respekterar sin kompis uttryck för stopp.

Metoder:

* Med hjälp av böcker, handdockor, bildstöd och samtal visa på grundläggande “etiska dilemman och livsfrågor i vardagen” (allas lika värde, omtanke, omsorg och respekt).

* Vi kommer till en början arbeta utifrån ett språkutvecklande projektarbete med Ajja o Bajja, Första lådan - Kom igång med språklek, Hatten Förlag)

* Med hjälp av bildstöd, TAKK, dags- och aktivitetsscheman öka barnens förutsättningar till förståelse av sin vardag på förskolan samt utveckla barnens kommunikationsförmåga.

* Erbjuda barnen kreativa aktiviteter i olika miljöer och med olika material där de får erfarenheter och kompetens av att uttrycka känslor, upplevelser och behov på flera olika sätt; rörelse, musik, dans, vattenlek, skapande ute och inne, bygg och konstruktion.

* Sätta upp foton på barnen bredvid varandra och där skapa tillfällen till både planerad och spontan reflektion och samtal om att vi är både lika och olika, men lika värdefulla.

* Med hjälp av bildstöd, foton, spegel och samtal tydliggöra våra olika känslouttryck och hur vi kan bemöta varandra för att alla ska må bra.

* Med hjälp av bildstöd, praktisk handling och samtal tydliggöra varje individs rätt att säga/visa stopp när det är något den inte vill och att det är varje individs rätt att bli respekterad och lyssnad på.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18