👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkskrinet - Detektiv åk 3

Skapad 2022-10-03 12:13 i Norrgärdsskolan Norrtälje
Språkskrinet 3. Du kommer att få träna på olika stavningsregler och du kommer också att få stor chans att utveckla ditt skrivande.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Under årskurs 3 kommer vi att arbeta i Språkskrinet Detektiv. Du kommer att få träna på olika stavningsregler och du kommer också att få utveckla ditt skrivande.

Innehåll

Syfte och mål:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. 

Dessa begrepp och områden kommer vi arbeta med i boken:

Ordkunskap:
-tankekarta
-beskrivande ord utifrån bild och våra sinnen
-talesätt om kroppen
-ord om väder
-analogier
-homofoner

Språklära:
-alfabetisk ordning
-vokaler och konsonanter
-synonymer och antonymer
-substantiv, verb, adjektiv
-förkortningar
-sj-ljudet
-skiljetecken, talstreck
-tj-ljudet
-frågeord
-rätta stavfel


Skrivning:
-berättelser med inledning, handling och avslutning
-faktatexter
-instruktioner
-illustrationer
-planering och utvärdering
-handstil och dator

Bedömning:

 • samtal och diskussioner både i par och i helklass
 • genom att visa att du kan berätta, förklara och argumentera så att andra förstår
 • genom att du kan berätta, förklara och argumentera så att läsaren förstår
 • genom att använda dig av och följa de språkliga regler och verktyg vi arbetat med när du skriver

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr22
 • Syfte
 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Sv
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.
  Sv   3
 • Eleven söker information ur någon anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla faktatexter. Texterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3