Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skåne-vår del av världen 3

Skapad 2012-08-25 22:13 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Musik Svenska

Innehåll

Skåne

Under höstterminen kommer vi att arbeta med vårt tema om Skåne. Under temats gång kommer du att få lära dig mer om vårt landskap. Du kommer: Känna till Skåne, på kartan. • Känna till några historiska platser i Skåne. • Kunna söka information i böcker, broschyrer och på internet, samt skriva egna faktatexter och göra egna bilder. • Känna till skånska traditioner och typiska skånska kännetecken, Skånes flagga, Skånes landskapsblomma, Skånes landskapsdjur och Skånes landskapsvapen. Du kommer även att få lära dig mer om några kända städer och platser i Skåne och några  viktiga händelser i Skånes historia.

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • ta ett personligt ansvar för dina studier samt samarbeta i olika grupper
 • skriva faktatexter utifrån olika källor
 • framföra ett budskap verbalt och musikaliskt och kunna lyssna på andras budskap
 • använda grundläggande geografiska begrepp och tolka och analysera kartor
 • göra jämförelser mellan människors liv förr och nu

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att inleda temat med att lära oss mer om vår egen stad och närområde.Därefter bekantar vi oss med jordgloben och världskartan. Vi kommer att titta på världsdelarna och världshaven. Sedan upptäcker vi på vår egen världsdel, Europa. Vi fortsätter att utforska kartan genom att titta på Norden och vi går igenom vilka våra grannnländer är. Vi tittar sedan närmare på Sverige och vårt eget landskap Skåne.

I början av temat kommer vi att göra en gemensam tankekarta för att ta reda på vad du redan vet om Skåne. Du ska få se bilder på Skånes flagga och landskapsvapen. Du kommer också att få göra egna bilder av dessa. Under temats gång ska du även få ta reda på fakta om några kända städer och platser i Skåne, samt skriva faktatexter om vad du har lärt dig. Du kommer att få höra eller läsa några kända myter, som är kopplade till kända platser i Skåne. När vi arbetar med Skånes karta, kommer du att få lära dig några viktiga geografiska begrepp som sjö, hav, ö, å, norr, söder, väster, öster. Du kommer lära dig att avläsa en karta men också  rita egna kartor. Vi kommer tala om skånska ord och uttryck samt sjunga några skånska sånger. Vi ska läsa böcker, titta på filmer, söka information på nätet och i broschyrer för att söka fakta. Du ska också delta i ett grupparbete där ni tar fram fakta om en skånsk stad som sedan redovisas både skriftligt och muntligt för resten av gruppen. .Skånetemat avslutas med en Skånepjäs.

 

Detta ska bedömas

se matris

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

Sv Mu SO SvA
Skåne-vår del av världen

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
ANALYSERA
Beskriva och förklara orsaker och konsekvenser
Du kan vissa geografiska begrepp och använder dessa när du avläser en karta.
Du kan med hjälp av grundläggande geografiska begrepp avläsa och orientera dig på en karta. Du kan placera några, för dig, viktiga platser på kartan.
Du kan beskriva och förklara förhållandet mellan kartbild och verklighet.Du använder dig av relevanta geografiska begrepp. Du kan placera flera av de städer, sjöar och hav vi talat om, på kartan.
Ansvar
Ta ansvar för studier
Jag behöver mycket stöd för att fullfölja mina arbetsuppgifter.
Jag fullföljer mina arbetsuppgifter.
Jag fullföljer mina arbetsuppgifter. Jag gör alltid mitt bästa och är noggrann.
Samarbete
Du arbetar med en uppgift isolerat från de övriga i gruppen.
Du tar till dig en uppgift och samarbetar något med de övriga i gruppen.
Du deltar aktivt och samarbetar med de andra i gruppen.
Du deltar aktivtoch samarbetar med de övriga i gruppen på ett demokratiskt sätt. Du sprider god stämning och ser till gruppens bästa.
Lyssna
Du lyssnar aktivt en kort stund.
Du lyssnar aktivt en längre stund.
Du lyssnar ofta aktivt och engagerat.
Du lyssnar aktivt och engagerat. Du ställer relevanta frågor.
Muntligt framförande
Den som pratar har svårt att prata om det viktiga. Ej förberedd. Det man säger är svårt att förstå och hänger inte ihop. Läser innantill.
Den som pratar har valt ett intressant ämne/innehåll. Det man säger går att följa. Har ögonkontakt med åhörarna. Använder ett varierat språk. Använder sig av kom-ihåg-papper, men tittar upp ibland.
Den som pratar visar att han/hon förstår det man pratar om genom att kunna förklara och beskriva. Det man säger är tydligt och framförs tydligt. Har tydlig inledning och avslutning. Kom i-håg-papper är i punktform och används sparsamt.
Den som pratar kan också jämföra med andra liknande saker. Har god kontakt med åhörarna och bjuder in dem i sin redovisning genom att t.ex. ställa frågor. Använder karta, teckningar eller andra hjälpmedel för att förtydliga innehållet.
Skriva
Faktatext
Eleven tar med stöd ut fakta ur en angiven text. Skriver av texten.
Eleven har förmåga att ta ut viss fakta ur en angiven text. Använder sig av ett enkelt men i huvudsak korrekt språk.
Eleven har god förmåga att ta ut fakta ur en angiven text och att återge grundläggande delar av informationen. Språket är varierat och ord och begrepp används på ett korrekt sätt.
Söka och granska information
Behöver hjälp att söka information och välja det som är viktigt.
Kan söka information men inte alltid det som är viktigast för uppgiften/situationen. Har viss förmåga att ta ut fakta ur en angiven text.
Använder flera källor (t.ex. film, text och bild). Förklarar varför källan eller informationen är lämplig att använda. Väljer lämplig information utifrån uppgiften/situationen.
Sång
Du deltar i de sånger vi sjunger.
Du deltar i de sånger vi sjunger och följer relativt säkert rytm och tonhöjd.
Du deltar i de sånger vi sjunger och följer med säkerhet rytm och tonhöjd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: