Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema sagor 6A v 8-13 VT 2018

Skapad 2012-08-30 13:45 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Svenska
Under de kommande veckorna ska vi arbeta med sagor. Vi ska läsa sagor, tala om vad som är typiskt för sagor, ta upp ett par kända författare och ni ska få pröva att skriva en egen saga!

Innehåll

Centralt innehåll och mål

Du ska känna till särdragen för sagor, känna till olika typer av sagor, känna till några viktiga författare.
Du ska arbeta med högläsning och tyst läsning, skrivregler och stavning.
Du ska öva på att skriva en saga med dess typiska uppbyggnad och språk. Din saga kommer innehålla både text och bild och vara skriven med tydlig handstil.
Du ska utveckla din förmåga att använda det svenska språket.
Du ska träna på att bearbeta och utveckla dina texter och på att ge och ta emot respons. Du ska träna på att göra en muntlig presentation av en saga.

UNDERVISNING

 • Du kommer att få läsa olika sagor.
 • Du kommer att få lära dig vad som är typiskt för olika sagor, vad som är typiskt för folksagor och skillnaden mellan folksaga och konstsaga.
 • Du kommer att få planera en egen saga, skriva ett utkast (kladd), arbeta med respons och bearbetning, illustrera (göra bilder) och renskriva din saga med fin handstil.
 • Vi avslutar arbetet med att ni läser sagorna för varandra i liten grupp.
 • Du kommer att få arbeta hemma ibland om du inte hinner med din planering på lektionstid.

BEDÖMNING

Detta kommer vi bedöma:

* hur väl din saga stämmer med vad som är typiskt för sagor (dvs genren)
* att din saga är lätt att förstå, har en klar handling och ett uttrycksfullt och korrekt språk
* om du har skrivit så fint du kan 
* att du kan läsa din saga högt och tydligt
* hur aktivt du deltar i samtal och respons 

Det är också bra om du har bilder i din saga.

 

Uppgifterna finns på iTunesU-kursen.

Uppgifter

Du ska:

 1. Läsa sagor.
 2. Skriva en saga
 3. Se film som är kopplat till ämnet och analysera den.
 4. Ge och ta respons.
 5. Skriva ett författarporträtt över en sagoförfattare
 6. Skapa teater för förskolorna i området

Uppgifter

 • Sagoanalys

 • Fabelanalys

 • Saga

 • Respons

 • Utvärdering över temat!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Tala och samtala för sagotema

Tala och samtala

 • Gr lgr11   kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
E
Påväg mot C
Påväg mot A
Samtal
kommunikation
 • Sv  E 6
Jag kan ofta samtala om ett bekant ämne, genom att lyssna, ställa frågor och turas om.
Jag kan samtala om bekanta ämnen, genom att lyssna, ställa frågor och turas om.
Jag kan samtala om bekanta ämnen, genom att intensivt lyssna, ställa passande frågor och i samtalet bidra till en turtagning där samtalet flyter .
 • Sv  E 6
Jag kan ofta föra samtalet framåt.
Jag kan föra samtalet framåt.
Jag kan föra samtalet framåt genom att fördjupa och bredda det.
innehåll
 • Sv  E 6
Jag kan ibland hålla mig till ämnet.
Jag kan oftast hålla mig till ämnet.
Jag kan hålla mig till ämnet.
 • Sv  E 6
Jag kan ofta berätta vad jag tycker och ge något exempel på varför.
Jag kan berätta utförligt vad jag tycker och ge exempel på varför.
Jag kan berätta utförligt vad jag tycker och ger flera exempel på varför som breddar och fördjupar mina tankar.
språk
 • Sv  E 6
Jag kan ofta välja ord och meningar som passar till situationen. Jag pratar så att mottagaren oftast förstår.
Jag kan välja ord och meningar som passar till situationen. Jag pratar så att mottagaren förstår.
Jag kan anpassa mitt språk efter situation. Jag pratar så att mottagaren förstår väl.
Tala (redovisning)
innehåll
 • Sv  E 6
Jag kan ibland hålla mig till ämnet.
Jag kan oftast hålla mig till ämnet.
Jag kan hålla mig till ämnet.
struktur
 • Sv  E 6
Jag kan enkelt redovisa det viktigaste i ämnet med inledning, innehåll och avslutning.
Jag kan detaljerat redovisa med inledning, innehåll och avslutning.
Jag kan detaljerat och utförligt redovisa med inledning, innehåll och avslutning. Inledning och avslutning knyts samman.
språk
 • Sv  E 6
Jag kan ofta välja ord och meningar som passar till situationen. Jag pratar så att mottagaren oftast förstår.
Jag kan välja ord och meningar som passar till situationen. Jag pratar så att mottagaren förstår.
Jag kan anpassa mitt språk efter situation. Jag pratar så att mottagaren förstår väl.
kommunikation
 • Sv  E 6
Jag tittar ibland upp, talar oftast tydligt (lagom snabbt och högt) . Jag visar ibland engagemang när jag redovisar.
Jag tittar oftast upp, talar tydligt (lagom snabbt och högt).Jag visar oftast engagemang när jag redovisar. Det märks att jag tränat.
Jag tittar upp, talar tydligt (lagom snabbt och högt) Jag visar engagemang när jag redovisar. Det märks att jag har tränat och är väl förberedd.
kroppsspråk och gester
 • Sv  E 6
Jag är ibland medveten om mina egna gester och mitt eget kroppsspråk. Ibland förstärker det min redovisning.
Jag är ofta medveten om mina egna gester och mitt eget kroppsspråk. Ofta förstärker det min redovisning.
Jag är medveten om hur jag ska använda min kropp för att förstärka min presentation ex kroppshållning, gester och ansiktsuttryck det märks i min redovisning.

Sv
Skriva för Sagotema

Skriva

 • Gr lgr11   kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
E
Påväg mot C
Påväg mot A
Berättande text
Helhetsbedömning
 • Sv  E 6
Jag kan skriva en text som är enkel och begriplig. Texten har viss koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en text som är enkel och ganska tydlig. Texten har koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en text som är enkel och tydlig. Texten har bra koppling till uppgiften.
Innehåll (gestaltande beskrivningar, händelseförlopp)
 • Sv  E 6
Jag kan skriva en text som har enkla beskrivningar av personer och miljö. Jag radar upp händelser.
Jag kan skriva en text som har beskrivningar av personer och miljö. Jag återger händelser och förmedlar ibland upplevelser.
Jag kan skriva en text som har bra och utförliga beskrivningar av personer och miljö. Jag förmedlar upplevelser och utvecklar dem.
Struktur (uppbyggnad, berättarperspektiv och textbindning)
 • Sv  E 6
Jag kan skriva en text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår och jag binder ihop enkla meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig. Jag berättar oftast tydligt så att andra förstår. Jag skriver varierade meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig och har ett bra flyt. Jag berättar tydligt så att andra förstår. Jag skriver korrekta och varierade meningar.
Stavning
 • Sv  E 6
Jag är ganska säker på att stava rätt.
Jag stavar oftast rätt och de stavfel jag gör stör inte förståelsen.
Jag stavar de flesta ord rätt.
Skiljetecken
skrivregler
 • Sv  E 6
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag använder oftast skiljetecken på rätt plats.
Jag använder skiljetecken på rätt plats.
Språk
språklig variation, meningsbyggnad
 • Sv  E 6
Jag kan skriva texter där jag ibland varierar mitt ordval. Orden i meningen är ofta i rätt ordning.
Jag kan skriva texter där ordvalet är ganska varierat. Orden i meningarna är oftast i rätt ordning. Meningarna är olika långa, innehåller sambandsord och börjar på olika sätt.
Jag kan skriva texter med passande och varierat ordval. Jag skriver korrekta och varierade meningar som börjar på olika sätt, innehåller både huvudsats och bisats.
tempus (dåtid/nutid/framtid
 • Sv  E 6
Tempus används oftast rätt.
Tempus används rätt.
Tempus varieras medvetet i texten, t ex tillbakablickar/ parallellhandling i berättelsen.
Bearbetning av text
Ta emot respons och förbättra sin egen text.
 • Sv  E 6
Jag kan bearbeta några saker i min text utifrån den respons jag fått.
Jag kan bearbeta flera saker i min text utifrån den respons jag fått som gör att texten blir tydligare och kvaliteten höjs.
Jag kan självständigt bearbeta min text utifrån den respons jag fått som gör att texten blir tydligare och kvaliteten höjs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: