Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4 läsåret 17/18

Skapad 2012-09-27 16:08 i Gnarps skola Nordanstig
Grundskola 4 – 5 Svenska
För att kunna finna sig tillrätta och fungera i vårt samhälle krävs språkliga verktyg av god kvalitet.

Innehåll

 

 

 

 

Konkreta mål

Du skall kunna:

- läsa ålderstypiska texter med flyt och förstå det du läser

- berätta och sammanfatta det du har läst

- skriva olika slags texter med en tydlig struktur

- skriva med grundläggande meningsbyggnad och stavning

- söka fakta och sammanställa dem till en egen text

- delta i klassens samtal och framföra egna tankar och åsikter

- göra muntliga framföranden

- Slå i ordlista/ordbok

-  Ordklasser

- känna till ord och begrepp ifrån de nordiska språken

Bedömning

Se matris

Undervisning

Under läsåret kommer du att få:

- läsa olika typer av texter både individuellt, par och i grupp

- lära dig strategier som gör att du utvecklar din läsförståelse

- skriva olika typer av texter både individuellt, par och i grupp samt ge varandra respons på texter

- träna på att anpassa texter till mottagaren

- lära dig stavningsregler och skrivregler

- träna på att slå i ordlista/ordbok

- känna till några ord och begrepp inom de nordiska språken

- berätta och återge händelser du har varit med om

- träna på att göra muntliga framföranden

- öva dig att diskutera och argumentera

- lära dig om några betydelsefulla barn och ungdomsförfattare och deras verk

- träna på strategier för att minnas och lära på ett bra sätt

- träna på att söka fakta och information från olika medier och källor
med ett källkritiskt förhållningssätt

- få fördjupad kunskap om de vanligaste ordklasserna

Lgr11

Syfte

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Svenska åk 4-6

Svenska

Läsa

Läsning
Du läser ålderstypiska böcker med flyt.
Du läser ålderstypiska böcker med gott flyt.
Du läser olika typer av skönlitterära böcker med mycket gott flyt.
Du gör enkla sammanfattningar av det du läst.
Du gör sammanfattningar och kan reflektera över det du läst.
Du gör utvecklade sammanfattningar och reflektioner kring det du läst.
Läsförståelse
Du läser ålderstypiska texter och förstår det som återges direkt i texten.
Du läser ålderstypiska texter och kan läsa mellan raderna, dra enkla slutsatser av det du läst.
Du läser ålderstypiska texter och kan dra slutsatser av och tolka det du läst.
Du läser olika slags texter och kan dra slutsatser av och tolka det du läst.

Skriva

Berättelser
Du skriver berättelser med enkel struktur som början, mitt och slut.
Du skriver berättelser med struktur. Du har viss variation i dina berättelser. Du kan med stöd bearbeta dina texter.
Du skriver olika typer av berättelser med tydlig struktur och innehåll och använder ett varierat språk. Du kan bearbeta dina texter.
Faktatexter
Du kan välja ut fakta och skriva en enkel text.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från någon källa. Du gör arbeten med enkel struktur.
Du söker, väljer ut och sammanställer fakta från några källor. Du skriver texter med god struktur och använder egna ord och beskrivningar.
Du söker, väljer ut och sammanställer fakta från några källor. Du skriver texter med väl utvecklad struktur och använder egna formuleringar. Du visar god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Skrivteknisk förmåga
Du känner till några grundläggande språkliga regler i stavning och meningsbyggnad.
Du skriver med grundläggande språkliga regler i stavning och meningsbyggnad.
Du har god språklig säkerhet.

Tala

Samtal
Du deltar i samtal, ställer frågor och framför åsikter.
Du deltar i samtal, ställer frågor och framför egna åsikter som för samtalet framåt.
Du kan vill, och vågar uttrycka dig muntligt. Du förklarar vad du menar, och ställer frågor som för samtalet framåt. Du framför egna åsikter på ett bra sätt.
Muntlig framställning
Du gör muntliga framställningar med viss struktur som inledning, innehåll och avslutning.
Du genomför muntliga redovisningar med fungerande struktur som inledning, innehåll och avslutning.
Du genomför muntliga redovisningar med stor säkerhet och tydlig struktur som inledning, innehåll och avslutning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: