👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid

Skapad 2012-10-01 13:39 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 8 Historia
1800-talet är en viktig och händelserik period i Västvärldens historia. Samhället genomgick under den perioden stora förändringar som ligger till grund för hur dagens samhälle ser ut. Vad var det då som hände under 1800-talet? hur levde människor och vilka var de stora förändringarna som lade grunden till det moderna samhället?

Innehåll

Inledning

Vi kommer att fokusera på den franska och industriella revolution som ledde fram till att folket fick mera makt. De idéer om rättvisa och jämlikhet som fördes fram under de här revolutionerna lever kvar än idag. Den viktigasre förändringen som denna period medförde var att maskinerna tog över arbete som människor tidigare hade gjort för hand. Det är en av de största förändringarna i människans historia.

Genom att studera historiska revolutioner kommer du ges möjlighet att skapa ett historiemedvetande, som underlättar tolkningen av händelser och skeenden i nutiden samt skapar en beredskap inför framtiden. Du ska även skaffa dig en historisk referensram som ger en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

vi kommer arbeta med området fram till v 41.

Syfte

Genom undervisningen i ämnet historia ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Undervisning och examination

Arbetsområdet inleds med genomgångar av tiden under1700- och 1800 talet. Vi pratar om hur människor hade det i samhället, om den naturvetenskapliga revolutionen och hur den påverkade samhället.
Ni kommer att självständigt få läsa om agrara- och industriella revolutionen samt svara på frågor i anslutning till det. Vi kommer att titta på film om industriella och franska revolutionen. Ni kommer att examineras genom ett prov, ni kommer dessutom få möjlighet att visa fördjupade kunskaper inom ett specialområde genom en skriftlig fördjupningsuppgift.

Förväntade kunskaper efter avslutat arbetsområde

• Ett av målen med arbetsområdet är att du ska lära dig tillräckligt med fakta om händelser och personer så att du kan förklara den historiska utvecklingen inom tidsperioden på ett tydligt sätt.
• Du ska också kunna förklara och diskutera hur situationen under tidsperioden påverkade hur människor levde, deras handlingar och vad de tyckte och tänkte.
• När du har fått kunskaper om arbetsområdet är ett annat mål att du ska kunna se och förklara utvecklingslinjer både bakåt och framåt i tiden. Då lär du dig också viktiga namn (begrepp) på tidsperioder och händelser som hjälper dig att sortera och förklara i historia.

 

Bedömning

Bedömningen utgår ifrån hur väl eleven kan redogöra/resonera kring följande aspekter:

Fokusområden ur kunskapskraven för år 9

Levnadsvillkor – du kan utifrån historisk källmaterial dra slutsatser om hur villkoren för människor har sett ut i olika tidsperioder

Du kan se och ge exempel på orsaker till olika samhällsförändringar

Du kan se och ge exempel på orsaker till olika följder av samhällsförändringar

Du visar att du har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsepoker

Uppgifter

 • Frågor till franska revolutionen

 • Frågor och svar till industriella revolutionen

 • pp industriella revolutionen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Revolutionernas tid

revolutionernas tid
eleven når ännu inte målen för detta område
Eleven uppvisar Grundläggande kunskaper på detta område
Eleven uppvisar Goda kunskaper på detta område
Eleven uppvisar Mycket goda kunskaper på detta område
Fokusområden ur kunskapskraven för år 9
Levnadsvillkor – du kan utifrån historisk källmaterial dra slutsatser om hur villkoren för människor har sett ut i olika tidsperioder
Du kan se och ge exempel på orsaker till olika samhällsförändringar
Du kan se och ge exempel på orsaker till olika följder av samhällsförändringar
Du visar att du har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsepoker
Ny aspekt