👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 höstterminen

Skapad 2012-10-01 15:28 i Alstad skola F-6 Trelleborg
Arbete upplagt efter Prima 2 A, Tidsplan augusti - december
Grundskola 2 Matematik
Du kommer att arbeta med talområdet Du kommer att arbeta med subtraktion och addition.

Du kommer att arbeta med problemlösning.

Du kommer att arbeta med geometriska objekt.

Du kommer att arbeta med klockan.

Innehåll

Syfte

Konkretisering av mål (Du ska kunna)

Se matris

Centralt innehåll

Se matris

Undervisning

Du kommer att lära dig genom att...

 • träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar, spel och lekar
 • arbeta enskilt och tillsammans med Prima 2A
 • arbeta med räknehändelser/problemlösning
 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta laborativt
 • ha matteprat: Hur tänker du?
 • göra jämförelser med konkret material från klassrummet och naturen

Bedömning

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma

Matriser

Ma
Matematik åk 2 A

Taluppfattning och tals användning

 • Ma  1-3   Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
nivå 1
nivå 2
Du ska kunna läsa och skriva talen 0-100. Du ska kunna talet före och talet efter. Du ska kunna jämföra tal.
Du kan läsa och skriva en del av talen 0-100. Du visar osäkerhet på talen före och efter samt när du ska jämföra tal.
Du kan läsa och skriva talen 0-100. Du kan talen före och efter och du kan jämföra tal.

 • Ma  1-3   Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
nivå 1
nivå 2
Du ska veta hur tal är uppbyggda samt kunna ental och tiotal .
Du kan ibland hur talen är uppbyggda och kan ental och tiotal med stöd av en vuxen.
Du vet hur tal är uppbyggda och du kan ental och tiotal .

 • Ma  1-3   Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3   De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
nivå 1
nivå 2
Du ska kunna bråk som del av helhet och del av antal, en halv, en tredjedel och en fjärdedel.
Du kan se del av helhet och del av antal i vardagliga sammanhang.
Du kan dela upp helheter och antal i delar samt namnge och jämföra delarna.

 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3  
nivå 1
nivå 2
Du ska förstå sambandet mellan addition och subtraktion
Du är osäker på sambandet mellan addition och subtraktion.
Du förstår sambandet mellan addition och subtraktion.
Du ska kunna addition i talområdet 0-20 (stora plus)
Du kan stora plus med hjälp av konkret material.
Du kan stora plus med hjälp av olika strategier.
Du ska kunna addition med ental i talområdet 20-100 utan tiotalsövergångar
Du kan räkna addition utan tiotalsövergång med stöd av en vuxen eller konkret material.
Du kan räkna addition utan tiotalsövergång.
Du ska kunna subtraktion med ental i talområdet 20-100 utan tiotalsövergångar
Du kan räkna subtraktion utan tiotalsövergång med stöd av en vuxen eller konkret material.
Du kan räkna subtraktion utan tiotalsövergång.
Du ska kunna räkna addition med tiotalsövergång. Du ska kunna använda dig av olika strategier t.ex. ta största talet först, 10-kompisar
Du kan till viss del addition med tiotalsövergång med stöd av en vuxen eller konkret material. Du är osäker på vilken strategi du kan använda.
Du kan addition med tiotalsövergång och du kan använda olika strategier

Samband och förändringar.

 • Ma  1-3   Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
nivå 1
nivå 2
Du ska förstå och använda begrepp som fler, färre, lika många, hälften, dubbelt, udda och jämnt.
Du kan delar av begreppen.
Du förstår och kan använda begreppen.

Algebra

 • Ma  1-3   Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
nivå 1
nivå 2
Du ska förstå likhetstecknets betydelse.
Du är osäker på lihetstecknets betydelse.
Du förstår likhetstecknets betydelse.
Du ska förstå betydelsen av tecknen för större än > och mindre än <
Du är osäker på tecknens betydelse.
Du är säker på tecknens betydelse.
Du ska kunna se och fortsätta på talmönster t.ex 2-hopp, 5-hopp och 10-hopp
Du kan upptäcka talmönster med hjälp av en vuxen eller konkret material
Du kan se och fortsätta talmönster.

Geometri

 • Ma  1-3   Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
nivå 1
nivå 2
Du ska kunna avläsa klockan, kvart över och kvart i.
Du kan delvis avläsa klockan kvart över och kvart i
Du kan avläsa klockan kvart över och kvart i
Du ska kunna räkna ut tidsdifferens i hela och halva timmar mellan två klockslag,
Du är osäker på hur man räknar ut tidsdifferens.
Du kan räkna ut tidsdifferens mellan två klockslag.
Du ska känna till formerna: rektangel och rätblock, kvadrat och kub, cirkel och klot samt triangel och kon.
Du kan delar av formerna och dess namn.
Du känner till formerna : rektangel och rätblock, kvadrat och kub, cirkel och klot samt triangel och kon.

 • Ma  1-3   Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
nivå 1
nivå 2
Du ska kunna jämföra uppskatta och mäta längder i enheterna centimeter och meter med olika mätverktyg. Du ska känna till begreppen linje och sträcka.
Du är osäker på hur du använder en linjal och på begreppen centimeter, meter, linje och sträcka.
Du kan jämföra uppskatta och mäta längder i enheterna centimeter och meter. Du känner till begreppen linje och sträcka.
Du ska kunna jämföra uppskatta och mäta volymer i enheterna deciliter och liter.
Du kan jämföra, uppskatta och mäta l och dl med hjälp av en vuxen.
.Du känner till begreppet volym och kan jämföra, uppskatta och mäta l och dl.

Problemlösning

 • Ma  1-3   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
nivå 1
nivå 2
Du ska kunna formulera räknehändelser till givna additioner och subtraktioner.
Du kan formulera en räknehändelse med hjälp av en vuxen.
Du kan formulera räknehändelser till givna additioner och subtraktioner.på egen hand.