👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värmelära - Meteorologi år7

Skapad 2012-10-09 10:02 i Östra skolan Hudiksvall
Grundskola 7 Fysik
Varje dag talar människor om vädret. Men visste du att värme, vindar och nederbörd beror på att solen värmer upp jordklotet ojämt. Solen kan bara värma en sida i taget. Det skapar väder.

Innehåll

 

Elevdel

Konkreta mål

När du har läst området om Värme, Temperatur, Meteorologi ska du kunna:

 

-veta vad som menas med värme

-veta hur värme påverkar olika material

-känna till celsius-, fahrenheit- och kelvinskalan

-känna till begreppet värmeenergi

-känna till ett ämnes olika faser

-känna till hur värme kan transporteras

-veta hur solen skapar väderlek på jorden

-kunna tyda en väderkarta

-veta hur högtryck och lågtryck bildas

-kunna förklara några väderfenomen

-förstå skillnaden mellan väder och klimat
Du ska kunna beskriva och förklara de centrala begreppen:

Värme och värmeutvidning
Temperaturskalor
Värmeenergi
Fast, flytande och gas
Kondensation,stelning, smältpunkt och kokpunkt
Värmetransport
Högtryck och lågtryck
Väder och klimat

 

 •  

Bedömning

Hur ska du visa vad du lärt dig?
• Att skriftligt kunna förklara de centrala begreppen vid läxförhör/prov.
• Att muntligt redovisa någon laboration
• Att muntligt kunna redovisa en fördjupning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:
• Förstå och använda centrala begrepp
• Dokumentera
• Laborera
• Redovisa muntligt

Undervisning

Du ska få övning i att: • Läsa och tolka faktatexter • Laborera • Dokumentera • Leta och granska fakta

Lgr11

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Uppgifter

 • Blåser det?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
No-matris

Naturvetenskapens betydelse

F
E
C
A
Begrepp, teorier och samband
Du saknar grundläggande kunskaper om begrepp, teorier och/eller sammanhang.
Du kan ge exempel på och beskriva grundläggande begrepp, teorier och enkla sammanhang.
Du kan förklara och visa på förhållandet mellan samband och du har goda kunskaper om begrepp och teorier.
Du kan förklara och använda dig av förhållanden mellan samband. Du har mycket goda kunskaper om begrepp och teorier.
Miljö och människa
Du har synpunkter på människors påverkan på miljön, men kan inte ge några förslag på åtgärder, som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du har synpunkter på människors påverkan på miljön och kan ge förslag på några åtgärder, som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du har genomtänkta synpunkter, som till stor del bygger på fakta. Du kan ge förslag, som visar fördelar och nackdelar med åtgärder, som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du har genomtänkta synpunkter, som bygger på fakta. Du kan ge förslag, som visar på fördelar och nackdelar med åtgärder, som kan bidra till en hållbar utveckling. Du kan visa på hur personer med olika intressen resonerar och varför.
Upptäckter
Du kan ge exempel på några naturvetenskapliga upptäckter, men kan inte förklara deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan ge exempel på några viktiga naturvetenskapliga upptäckter och beskriva deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan viktiga naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och använda samband mellan viktiga naturvetenskapliga upptäckter för att visa deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Fakta och motivering
Du kan samtala om naturvetenskapliga frågor, men inte skilja mellan fakta och värderingar. Du kan inta motivera dina åsikter och har svårt att beskriva några konsekvenser av ditt beslut.
Du kan samtala om naturveyenskapliga frågor. Du kan skilja mellan fakta och värderingar. Du gör en enkel motivering och du kan beskriva någon tänkbar konsekvens av ditt beslut.
Du kan samtala om naturvetenskapliga frågor. Du kan skilja mellan fakta och värderingar. Du gör en tydlig motivering och kan beskriva några tänkbara konsekvenser av ditt beslut.
Du kan samtala om naturvetenskapliga frågor. Du kan skilja mellan fakta och värderingar. Du kan motivera din uppfattning och jämföra den med andras åsikter, på ett sakligt sätt. Du kan beskriva flera tänkbara konsekvenser av ditt beslut.
Delaktighet
Du deltar inte i diskussionen.
Du hjälper till att föra diskussionen framåt.
Du för diskussionen framåt.
Du för diskussionen framåt, söker förklaringar och knyter an till andra områden.
Använda information
Du kan inte söka information och använder oftast bara en källa. Du kan inte avgöra om källorna är trovärdiga och hur betydelsefulla de är.
Du kan söka information, använda olika källor och du har vissa ideér om hur trovärdiga och betydelsefulla de är.
Du kan söka information, använda olika källor och du förstår hur trovärdiga och betydelsefulla de är.
Du kan söka information, använda olika källor och förklara skillnaden i trovärdighet mellan dem.
Skapa texter
Du kan skriva en enkel text, men inte anpassa den till den målgrupp och du har ingen "röd tråd" i texten.
Du kan skriva en enkel text, som delvis är anpassad till målgrupp och till det syfte, som du har med texten.
Du kan skriva en text, som är nästan helt anpassad till målgrupp och till det syfte, som du har med texten.
Du kan skriva en text, som är helt anpassad till målgrupp, och till det syfte, som du har med texten.

F
E
C
A

Laborationer och fältstudier

F
E
C
A
Hypotes
Du har inte några ideér, om det förväntade resultatet.
Du bidrar till att formulera en hypotes.
Du kan formulera en enkel hypotes.
Du kan formulera en hypotes, som bygger på fakta.
Planering
Du kan inte följa en färdig planering.
Du kan följa en färdig planering.
Du kan, med viss hjälp, göra en egen planering.
Du kan göra en egen planering.
Arbete
Du använder inte utrustningen på ett säkert sätt.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt.
Du kan använda utrustningen på ett aäkert och riktigt sätt.
Du kan använda utrustningen på ett säkert och effektivt sätt.
Slutsats
Du kan inte dra någon slutsats av undersökningen och ser inte om resultatet är rimligt. Du har ingen idé om hur undersökningen kan förbättras.
Du drar någon form av slutsats och ser om resultatet verkar rimligt. Du har någon idé om hur undersökningen kan förbättras och kan ge exempel på någon felkälla.
Du drar en slutsats, där du ger någon förklaring till resultatet och kan avgöra om det är rimligt. Du ger förslag på hur undersökningen kan förbättras och kan ge exempel på felkällor.
Du drar en slutsats, där du diskuterar kring och förklarar dina resultat och kopplar dem till andra erfarenheter, tidigare försök osv., samt tar hänsyn till felkällor. Du kan förklara hur undersökningen kan förbättras.
Dokumentation
Du gör en redogörelse, som inte går att förstå och/eller som saknar illustrationer.
Du kan göra en begriplig redogörelse, med någon illustration.
Du gör en strukturerad redogörelse, som beskriver hela undersökningen och använder olika illustrationer.
Du gör en strukturerad redogörelse, med lämpliga illustrationer, anpassade till undersökningen.