Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskapstema F-klasser Aspenässkolan

Skapad 2012-10-17 21:22 i Aspenässkolan Lerum
Detta är ett uppstartningstema för F-klasser i början av höstterminen. Här bygger vi upp gruppens gemensamma normer och regler. Vi lär känna varandra, lär oss ta hänsyn och lyssna på varandra. Förmågor vi jobbar med att utveckla är Samarbete och Ansvarstagande.
Grundskola F SO (år 1-3) Svenska NO (år 1-3) Matematik Musik Bild Idrott och hälsa
Det här temat är en uppstart i början på terminen för F- klasserna. Här utvecklar och tränar vi förmågorna Nyfikenhet, Samarbete och Ansvarstagande. Trygghet, relationsskapande och gruppstärkande aktiviteter är viktiga delar.

Innehåll

 

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Syfte:

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva sin identitet och sina uppfattningar i möte och samspel med andra. Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

 
 

Innehåll:

 • Att förstå att det är viktigt att vara en bra kamrat.
 • Att skapa goda relationer till pedagoger och kamrater
 • Att känna trygghet och tillit i sin grupp
 • Att känna till skolan och klassens regler och följa dem.
 • Att kunna delta i samtal om vad som är rätt och fel.
 • Att rita, skriva och filma om Vänskap.
 • Att lyssna till och/eller läsa böcker om Vänskap.
 • Att veta hur din familj ser ut och var ni bor.
 • Att veta vad klasskamraterna heter 
 • Att lyssna på de andra i gruppen
 • Att berätta något inför gruppen.
 • Att känna empati för andra
 • Att följa demokratiska beslut här i skolan
 • Att samarbeta på olika sätt
 • Att ta en instruktion och följa den.
 • Att kunna samarbeta med en eller flera kamrater i lekar, spel och arbetsuppgifter.

Metod

 • vi presenterar ett litet "gosedjur" för gruppen, som blir en vän och får bo i klassrummet.
 • läser olika sagor och ser filmer  om vänskap.
 • pratar och diskuterar om vänskap i gruppen, dilemmafrågor te
 • leker samarbetslekar och lära-känna-varandra övningar
 • samarbetar på olika sätt i skapande, idrotten och leken.
 • Har roligt tillsammans i olika aktiviteter och i leken.
 • samarbetar med våra vänklasser I olika sammanhang
 • berättar, skriver och ritar om oss själva, vår familj och var vi bor.
 • skapar gemensamma regler på Piren, hur vi ska vara mot varandra, "Bry sig om regler"
 • låter "gosedjuret" få följa med eleverna hem under en helg, som sedan redovisas för gruppen i en bok eller på bloggen. (Vårterminen)

Dokumentation:

Eleverna reflekterar och fyller i Unikums frågor om värdegrunden.

 

 Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: